Sha­kespe­a­re i verk­lig­he­ten

Hans pjä­ser hyl­las i he­la värl­den, men man vet in­te sär­skilt myc­ket om den äls­ka­de dra­ma­ti­kerns liv. Var han så he­der­sam som man fö­re­stäl­ler sig?

Spännande historia - - Imperier & Civilisationer -

Histo­ri­en om män­ni­skan bakom de be­röm­da dra­ma­tis­ka ver­ken.

Det är svårt att hit­ta nå­gon i väst­värl­den som in­te kän­ner till Wil­li­am Sha­kespe­a­re. Po­et, dra­ma­ti­ker, skå­de­spe­la­re och av många an­sedd som det störs­ta ge­ni som Eng­land nå­gon­sin har fram­bring­at. Han till­skrivs 37 pjä­ser, 154 son­net­ter och två pro­sa­dik­ter. Hans skå­de­spel har över­satts till al­la stör­re nu le­van­de språk och fram­förs of­ta­re än nå­gon an­nan nu le­van­de el­ler ti­di­ga­re för­fat­ta­res.

De fles­ta kan näm­na nå­got skå­de­spel som han har skri­vit, många kan ci­te­ra någ­ra ra­der och vis­sa kom­mer till och med ihåg he­la so­net­ter. Men be nå­gon på ga­tan att be­rät­ta om hans liv så lär du in­te få nå­got utförligt svar, för­mod­li­gen ba­ra kon­sta­te­ran­det att han var född i Strat­ford­upon­Avon och se­na­re flyt­ta­de till Lon­don för att gö­ra kar­riär in­om te­a­tern. Till och med de som har äg­nat he­la li­vet åt att stu­de­ra Sha­kespe­a­re vet in­te sä­kert vad han gjor­de un­der åren in­nan hans förs­ta te­a­ter­pjäs sat­tes upp, el­ler hur han lev­de när han in­te var på te­a­tern. Vi vet in­te ens ex­akt när han föd­des. Många på­stå­en­den om ho­nom byg­ger på namn­teck­ning­ar i gäst­böc­ker som in­te har kun­nat konstateras va­ra äk­ta och rap­por­ter som har till­kom­mit ef­ter hans död.

Av de få­ta­li­ga vär­de­ful­la do­ku­ment som vi vet är äk­ta kan man dra många slut­sat­ser. Ge­nom att kom­bi­ne­ra vå­ra kun­ska­per om hans sam­tid med lo­gik och ana­lys kan vi gö­ra vis­sa rim­li­ga an­ta­gan­den om hur man­nen som har kom­mit att de­fi­ni­e­ra det eng­els­ka språ­ket egent­li­gen lev­de. I sam­band med att det 2016 var 400 år se­dan Sha­kespe­a­re dog har vi sam­lat be­vis för att ta re­da på om det lig­ger nå­gon san­ning i på­stå­en­de­na om otro­het, kät­te­ri och be­drä­ge­ri som har svär­tat ryk­tet som ver­ka­de så oan­tast­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.