AUGUSTUS DYNASTI

Spännande historia - - Imperier & Civilisationer -

I. Ju­li­us Cae­sar

Ef­ter att ha ut­käm­pat ett bit­tert in­bör­des­krig mot se­na­ten, som vil­le mäst­ra sin be­röm­de ge­ne­ral, seg­ra­de Cae­sar och fick oin­skränkt makt.

II. Augustus

Cae­sar ad­op­te­ra­de Augustus, en ung släk­ting, och g jor­de ho­nom till sin arv­ta­ga­re. Augustus blev ri­kets förs­te kej­sa­re, men var i prak­ti­ken ock­så mi­li­tär­dik­ta­tor.

III. Ti­be­ri­us

Ti­be­ri­us var in­te Augustus bi­o­lo­gis­ke son. Augustus ad­op­te­ra­de ho­nom när Ti­be­ri­us gif­te sig med hans dot­ter Ju­lia den äld­re, en sed som skul­le fort­sät­ta i 30 år.

IV. Ca­li­gu­la

Som med­lem av den ny­e­ta­ble­ra­de ju­lisk­clau­dis­ka dy­nastin var Ca­li­gu­la bror­son till Ti­be­ri­us och blev den­nes ad­op­tiv­son och slut­li­gen arv­ta­ga­re.

V. Clau­di­us

Clau­di­us för­sköts av sin mäk­ti­ga fa­milj, för att han var döv och hal­ta­de. När Ca­li­gu­la mör­da­des blev han den sis­te manlige släk­ting­en och krön­tes till kej­sa­re.

VI. Nero

Den ju­lisk­clau­dis­ka dy­nastins sis­te kej­sa­re Nero ad­op­te­ra­des av Clau­di­us och ut­sågs till hans arv­ta­ga­re. Nero var in­blan­dad i en kon­spi­ra­tion för att dö­da Clau­di­us.

Cal­pur­nia I JU­LI­US CAE­SAR Ju­lia Cae­sa­ris Mar­cus Ati­us Bal­bus Pom­peia Sul­la 37–41 E.KR. 49–44 E.KR. 27 F.KR.–14 E.KR. 14–37 E.KR. 54–68 E.KR. 41–54 E.KR. Cor­ne­lia Cin­na Gai­us Octa­vi­us Atia Gnaeus Pom­pei­us (Pom­pe­jus) Ju­lia Cae­sa­ris II AUGUSTUS Clau­di­us...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.