UP­PE MED TUPPEN

Spännande historia - - Imperier & Civilisationer -

Man mås­te vak­na ti­digt. Kon­kur­ren­sen om mat och and­ra re­sur­ser var sten­hård, så att vak­na i gry­ning­en och snabbt stic­ka iväg ut till sjöss med si­na vass­bå­tar öka­de kraf­tigt de­ras chan­ser att få med sig det störs­ta by­tet. Om al­la till­gång­ar på plat­sen var ut­töm­da var det dags för grup­pen att fort­sät­ta, och det kun­de då hän­da att den stöt­te ihop med and­ra mäk­ti­ga ak­tö­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.