De odöd­li­ga per­ser­na

Spännande historia - - Kyros Den Store -

Av al­la fa­sor som per­ser­na för­de med sig var den värs­ta än­då ”de odöd­li­ga”, en grupp elit­kri­ga­re som fick sitt smek­namn för att de ver­ka­de omöj­li­ga att dö­da i strid. Om nå­gon i det­ta 10 000 man star­ka in­fan­te­ri dog er­sat­tes han ge­nast, så att kå­ren höll sam­man och in­te för­lo­ra­de nå­gon slag­kraft.

De odöd­l­ga ha­de kor­ta spjut med mot­vik­ter av guld el­ler sil­ver, för att mar­ke­ra bä­ra­rens rang. Kor­ta va­pen gjor­de kri­gar­na lätt­rör­li­ga, men pas­sa­de ba­ra i när­strid. De ha­de även en kort pil­bå­ge och ett pil­ko­ger. På så sätt kun­de de snabbt väx­la mel­lan strid man mot man och for­me­ring. De odöd­li­ga spe­la­de vik­ti­ga rol­ler un­der Kam­by­ses II:s er­öv­ring av Egyp­ten år 525 f.Kr. och Da­ri­us I:s in­va­sion av små­kung­a­dö­me­na i väst­ra In­di­en (Pun­jab och Sind i da­gens Pa­kis­tan) och Sky­ti­en år 520 och

513 f.Kr. De odöd­li­ga del­tog i sla­get vid Ther­mopy­le år 480 f.Kr. och ingick i de per­sis­ka oc­ku­pa­tions­trup­per­na i Gre­kland år 479 f.Kr un­der Mar­do­ni­us.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.