Austra­li­en

Från straff­ko­lo­ni till ett obe­ro­en­de in­vand­rar­land.

Spännande historia - - En Resa Genom Brittiska Imperiet -

För­lus­ten av Ame­ri­ka var pro­ble­ma­tisk för Stor­bri­tan­ni­en. Vad skul­le man nu gö­ra med al­la straffång­ar som in­te var väl­kom­na i Nya värl­den? Vart skul­le man skic­ka dem? Austra­li­en blev lös­ning­en. År 1788 in­trät­ta­des de förs­ta straff­ko­lo­ni­er­na när far­ty­gen från ”förs­ta flot­tan” kom dit. På 1800­ta­let blev lan­det at­trak­tivt för ny­byg­ga­re och när man hit­ta­de guld på 1850­ta­let öka­de in­vand­ring­en och folk ström­ma­de hit un­der den au­stra­li­en­sis­ka guld­ru­schen. Ur­be­folk­ning­en, abo­ri­gi­ner­na, mins­ka­de i an­tal på grund av smitt­sam­ma sjuk­do­mar och för att ny­byg­ga­re tog de­ras mark.

Stor­bri­tan­ni­en såg nu lan­det som en vär­de­full eko­no­misk till­gång. Han­deln med guld och ull blomst­ra­de, men det ut­bröt många kon­flik­ter om mark och skat­ter mel­lan ny­byg­gar­na och myn­dig­he­ter­na. Den brit­tis­ka flot­tan skyd­da­de dock Austra­li­en från de tys­ka och frans­ka kej­sar­dö­me­na, men det räc­te in­te för att lug­na be­folk­ning­en. På 1880­ta­let bör­ja­de ny­byg­gar­na se sig själ­va som ”au­stra­li­en­sa­re” och im­pe­ri­ets in­fly­tan­de mins­ka­de. Be­folk­ning­en öka­de med 3 pro­cent per år och den eko­no­mis­ka till­väx­ten var dub­belt så hög som i mo­der­lan­det. Trots en låg­kon­junk­tur år 1890 blev Austra­li­en själv­stän­digt år 1901. Lan­det ryck­te än­då ut till Eng­lands hjälp un­der förs­ta världs­kri­get. Då gjor­de An­zac tapp­ra in­sat­ser vid Galli­po­li och på väst­fron­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.