Cric­ket

Im­pe­ri­ets fa­vo­rit­spel ha­de ett dys­tert ur­sprung.

Spännande historia - - En Resa Genom Brittiska Imperiet -

Cric­ket, som nu­me­ra spe­las i många län­der i Sam­väl­det, blev snabbt po­pu­lärt i Brit­tis­ka im­pe­ri­ets ko­lo­ni­er. År 1787 grun­da­des Ma­ry­le­bo­ne Cric­ket Club (MCC), 1788 for­ma­li­se­ra­des spel­reg­ler­na och där­med in­led­des spor­tens pro­fes­sio­na­li­se­ring. Det spe­la­des först på Bar­bados år 1806 och i Syd­af­ri­ka år 1808. Cric­ket blev po­pu­lärt på många håll i ko­lo­ni­er­na och snart ha­de det nått Austra­li­en, Nya Ze­e­land, In­di­en och Kari­bi­en. Cric­ket var dock mer än ba­ra en sport – brit­ter­na an­vän­de det som ett slags po­li­tiskt va­pen. Reg­ler­na och at­ti­ty­der­na ut­nytt­ja­des för att på­min­na ko­lo­ni­er­nas lo­kal­be­folk­ning­ar om att det fanns en skarp åt­skill­nad mel­lan dem och de vi­ta ko­lo­nis­ter­na. Det­ta för­stärk­te ras­för­do­mar­na och blev en sym­bol för so­ci­al kon­troll. Cric­ket blev ett rå­bar­kat sätt att för­sö­ka spri­da ci­vi­li­se­ra­de vär­de­ring­ar till al­la som brit­ter­na an­såg va­ra mind­re vär­da. Im­pe­ri­et ha­de all­tid byggts på en käns­la av över­läg­sen­het, och den at­ti­ty­den lev­de kvar även när sla­ve­ri­et ha­de av­skaf­fats.

Cric­ket fort­sat­te att va­ra po­pu­lärt även ef­ter det att många ko­lo­ni­er bli­vit själv­stän­di­ga. Nu blev det en folk­lig sport i stäl­let för ett makt­me­del. Den mest be­röm­da täv­ling­en mel­lan Austra­li­en och Eng­land hölls år 1882. Den for­na ko­lo­nin vann choc­kar­tat och tid­ning­en Spor­ting Ti­mes skrev upp­rört att ”den eng­els­ka cric­ke­ten var död”. San­ning­en är att spor­ten ba­ra blev än­nu mer po­pu­lär ef­ter det.

Eng­lands test­match mot Syd­af­ri­ka år 1939 på­gick i osannolika tio da­gar – och slu­ta­de oav­gjort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.