Ba­den­Po­well

”Ett liv ut­an även­tyr skul­le va­ra dödstrist.”

Spännande historia - - En Resa Genom Brittiska Imperiet -

Ro­bert Ba­den­Po­well ha­de all­tid trivts bätt­re ute än in­ne i klass­rum och fö­re­läs­nings­sa­lar. Han var full av även­tyrs­lust. Överstens mest min­nesvär­da tid var i Afri­ka år 1899–1900, un­der be­läg­ring­en av Ma­fe­king. Den in­träf­fa­de un­der and­ra bo­er­kri­get, en fruktansvärd kon­flikt där Brit­tis­ka im­pe­ri­et ställ­des mot Oran­je­fri­sta­ten. 20 of­fi­ce­ra­re från de brit­tis­ka sä­ker­hets­styr­kor­na, där­ibland Ba­denPo­well, skic­ka­des för att hål­la fron­ten. De blev om­ring­a­de i sta­den, men lyc­ka­des hål­la stånd i 217 da­gar mot 7 000 bo­er. Ba­den­Po­well, som nu var ge­ne­ral­ma­jor, hyl­la­des som hjäl­te, men någ­ra år se­na­re över­gick han från att va­ra mi­li­tär till att bli scout. Hans förs­ta bok om äm­net, Scou­ting For Boys, ut­kom 1908 och sen ut­veck­la­des scout­rö­rel­sen i rask takt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.