Den sto­ra av­ko­lo­ni­se­ring­en

So­len går ner över Brit­tis­ka im­pe­ri­et.

Spännande historia - - Imperier & Civilisationer -

Trots se­gern i and­ra världs­kri­get fick kon­flik­ten ne­ga­ti­va ef­fek­ter på det nu för­sva­ga­de im­pe­ri­et. Stor­bri­tan­ni­en kanske fort­fa­ran­de var det störs­ta ri­ket i värl­den, men när de bå­da stor­mak­ter­na USA och Sov­je­tu­ni­o­nen bil­da­de nya in­fly­tel­se­ri­ka block i värl­den blev lan­det eko­no­miskt för­sva­gat och mås­te till sist ge upp si­na om­hul­da­de be­sitt­ning­ar. Det bör­ja­de år 1947 när In­di­en de­la­des, ba­ra fem år ef­ter det att Quit In­dia­rö­rel­sens upp­ror ha­de sla­gits ner år 1942. Det var en oer­hörd för­lust som för­sva­ga­de im­pe­ri­ets mi­li­tä­ra slag­kraft. Än­nu vär­re var Su­ezkri­sen år 1956. När Stor­bri­tan­ni­en för­lo­ra­de kon­trol­len över den eko­no­miskt vik­ti­ga Su­ez­ka­na­len blev fi­nan­ser­na, mi­litär­mak­ten och den in­er­na­tio­nel­la pre­stigen än­nu mer ur­hol­ka­de.

När Stor­bri­tan­ni­en bör­ja­de byg­ga upp si­na krigs­ska­da­de stä­der ef­ter kri­get ha­de lan­det in­te läng­re råd att upp­rätt­hål­la ett ri­ke som se­dan länge ha­de ska­kats av upp­blos­san­de na­tio­na­lism. Kenya, Ugan­da och Tang­a­ny­i­ka blev al­la själv­stän­di­ga år 1963, och de vi­ta ny­byg­gar­nas upp­ror i Syd­rho­desia år 1965 de­mon­stre­ra­de tyd­ligt att brit­ter­nas mi­litär­makt var på fall­re­pet. Im­pe­ri­ets sön­der­fall be­rod­de på pen­ning­brist och svag­het, men ock­så på att många ko­lo­ni­er ha­de gjort sto­ra in­sat­ser för de al­li­e­ra­de un­der kri­get. När Stor­bri­tan­ni­en gick med i EEC år 1973 slu­ta­de im­pe­ri­edröm­mar­na tvärt, och nu kun­de idén om ett världs­ri­ke ba­ra spå­ras i tra­di­tio­ner och kul­tu­rer, in­te i gräns­lin­jer och eld­va­pen.

Far­tyg från East In­dia Com­pa­ny läg­ger till i Lon­dons hamn med fler skepps­las­ter av vär­de­fullt te. Ti­pu Sul­tan, härs­ka­re i kung­a­ri­ket My­so­re och svu­ren fi­en­de till East In­dia Com­pa­ny, dö­das.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.