East In­dia Com­pa­ny

Kom­pa­ni­et som ut­veck­la­des från en mind­re han­dels­ak­tör till makt­ha­va­re.

Spännande historia - - Imperier & Civilisationer -

Ar­gen­tins­ka trup­per la­de ut 25 000 mi­nor på Falklandsö­ar­na. Många finns än­nu kvar i mar­ken. De ho­tar öbor­na och de ping­vi­ner som le­ver där.

En av im­pe­ri­ets vik­ti­gas­te in­sti­tu­tio­ner var East In­dia Com­pa­ny, en väl­dig af­färs­verk­sam­het när den stod på sin höjd­punkt. Or­ga­ni­sa­tio­nen går till­ba­ka till år 1601 när brit­tis­ka far­tyg först seg­la­de mot ”Östin­di­en”. När ryk­tet om rik­lig tillång på kryd­dor och and­ra rå­va­ror spred sig gjor­de allt fler far­tyg re­san och han­dels­vä­gar­na ut­vid­ga­des. Brit­ter­na var in­te de förs­ta eu­ro­pé­er­na som gjor­de den re­san, men de pum­pa­de in peng­ar i af­färs­fö­re­ta­gen, och 1690 ha­de de byggt han­dels­sta­tio­ner längs he­la In­di­ens väst­ och öst­kust. När det brit­tis­ka in­fly­tan­det för­stärk­tes och mo­gul­härs­kar­nas välde i In­di­en för­sva­ga­des, för­vand­la­des han­deln till en oc­ku­pa­tion. Kom­pa­ni­et kun­de nu ut­krä­va skat­ter och för­sva­ra si­na in­tres­sen med va­pen. Det var för­ödan­de för de in­dis­ka lo­kal­sam­häl­le­na, som ba­ra kun­de se på me­dan de­ras eko­no­mi­er och sam­häl­len togs över.

East In­dia Com­pa­ny var som mest lön­samt i bör­jan av 1700ta­let, när in­disk bo­mull mass­ex­por­te­ra­des och gav brit­tis­ka kon­su­men­ter bil­li­ga klä­der av god kva­li­tet. Kom­pa­ni­et bör­ja­de snart ta mer än det gav när det blan­da­de sig i den in­dis­ka po­li­ti­ken. Det upp­märk­sam­ma­des av den brit­tis­ka re­ge­ring­en, som tog kon­troll över kom­pa­ni­et år 1783. East In­dia Com­pa­ny är ett ex­em­pel på brit­tisk han­del som ur­ar­ta­de, och de ne­ga­ti­va ef­fek­ter­na på In­di­en bi­drog till na­tio­na­lis­tis­ka käns­lor i lan­det. År 1858 av­skaf­fa­des kom­pa­ni­et och er­sat­tes av Brit­tis­ka In­di­en, en ko­lo­ni som lyd­de di­rekt un­der den brit­tis­ka kro­nan.

Ef­ter and­ra världs­kri­get var Stor­bri­tan­ni­ens krigs­skuld oer­hört stor, vil­ket drab­ba­de im­pe­ri­et hårt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.