Ga­len kapp­löp­ning

På 1800­ta­let ham­na­de Stor­bri­tan­ni­en och Ryss­land näs­tan i en stor kon­flikt.

Spännande historia - - En Resa Genom Brittiska Imperiet -

Ut­tryc­ket ”den sto­ra kapp­löp­ning­en” myn­ta­des av Art­hur Co­nol­ly och po­pu­la­ri­se­ra­des av Rudy­ard Kipling.

När Ryss­land och Per­si­en un­der­teck­na­de ett för­drag år 1813 blev brit­ter­na oro­li­ga. Den brit­tis­ka kro­nan kon­sta­te­ra­de med obe­hag att de rys­ka in­tres­se­na ut­vid­ga­des i Asi­en och im­pe­ri­et för­sök­te då skyd­da In­di­en ge­nom att för­skju­ta si­na eg­na grän­ser norrut. De bå­da makt­bloc­ken möt­tes vid Af­gha­ni­stans grän­ser, och lan­det blev en buf­fert­zon mel­lan stor­mak­ter­na. Brit­ter­na vil­le an­vän­da Afghanistan för si­na eg­na im­pe­ri­a­lis­tis­ka syf­ten, och följ­den blev tre ang­lo­af­ghans­ka krig. Det vik­ti­gas­te av dem var det and­ra ang­lo­af­ghans­ka kri­get, där en brit­tisk se­ger gav im­pe­ri­et ett nytt pro­tek­to­rat.

Den sto­ra kapp­löp­ning­en på­gick ock­så i Per­si­en. Från bör­jan var lan­det al­li­e­rat med brit­ter­na, men 1825 byt­te man fot för att i stäl­let stöd­ja Ryss­land. År 1837 över­ta­la­des per­ser­na att tå­ga mot He­rat, ett brit­tiskt om­rå­de i Afghanistan. An­fal­let slogs till­ba­ka av brit­ter­na, men Per­si­en för­blev ryskt fram till Krim­kri­get år 1853. Kapp­löp­ning­en slu­ta­de of­fi­ci­ellt med det eng­elsk­rys­ka för­dra­get år 1907, som sat­te punkt för nä­ra 100 års kon­flik­ter.

En del brit­ter trod­de att hung­ers­nö­den på Ir­land var ett verk av Gud.

Den brit­tis­ka ex­pan­sio­nen nåd­de än­da till Ti­bet i sam­band med Young­hus­ban­d­ex­pe­di­tio­nen år 1903–04.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.