HONG­KONG

Ett vik­tigt han­dels­cent­rum som näs­tan all­tid här­ja­des av krig och kon­flik­ter.

Spännande historia - - En Resa Genom Brittiska Imperiet -

East In­dia Com­pa­ny an­län­de till Hong­kong år 1635 för att hand­la med bå­de ki­ne­ser och por­tu­gi­ser, som ha­de sto­ra han­delskar­tel­ler i om­rå­det. Si­den, kryd­dor och te var vik­ti­ga han­dels­va­ror för brit­ter­na, men han­deln in­skränk­tes av de ki­ne­sis­ka myn­dig­he­ter­na, som vil­le att al­la va­ror skul­le pas­se­ra via Kan­ton och skö­tas av ki­ne­sis­ka han­dels­män. På 1800-ta­let ha­de opi­um bli­vit en vik­tig pro­dukt i om­rå­det, och i ett för­sök att av­slu­ta det förs­ta opi­um­kri­get över­läm­na­des Hong­kong till brit­ter­na år 1841.

När kri­gen var slut un­der­teck­na­de Stor­bri­tan­ni­en ett av­tal år 1898 som gav lan­det rätt till ön i 99 år. Un­der and­ra världs­kri­get togs Hong­kong helt över av ja­pa­ner­na. Ocku­pa­tio­nen på­gickt till år 1945, men ef­teråt tving­a­des Hong­kong an­pas­sa sig till det nya kom­mu­nis­tis­ka Ki­na. Det lyc­ka­des, med en eko­no­misk upp­blomst­ring på 1950-ta­let som gjor­de om­rå­det till ett fi­nan­si­ellt kraft­cent­rum un­der 1970-ta­let. År 1997 upp­hör­de brit­ter­nas av­tal om Hong­kong, och ki­ne­ser­na kräv­de att åter­få det. Den brit­tis­ka re­ge­ring­en för­sök­te först för­hand­la, men in­såg snart de po­ten­ti­el­la eko­no­mis­ka och ad­mi­nist­ra­ti­va pro­ble­men och bac­ka­de. För­lus­ten av Hong­kong var den sis­ta eko­no­miskt känn­ba­ra av­ko­lo­ni­se­ring­en och in­ne­bar det de­fi­ni­ti­va slu­tet för Brit­tis­ka im­pe­ri­ets långa histo­ria.

Brit­tis­ka far­tyg be­va­kar si­na egen­do­mar och pat­rul­le­rar kus­ten ut­an­för Hong­kong.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.