Hung­ers­nöd på Ir­land

Över 1 mil­jon män­ni­skor dog i en ka­ta­strof som den brit­tis­ka re­ge­ring­en in­te gjor­de någon­ting åt.

Spännande historia - - En Resa Genom Brittiska Imperiet -

Ef­fek­ter­na av miss­växt och mat­brist på den grö­na ön blev för­ödan­de. Man be­räk­nar att 1 mil­jon (en åt­ton­del av lan­dets be­folk­ning) dog och att yt­ter­li­ga­re 1 mil­jon ut­vand­ra­de för att fly hung­ers­nö­den. Po­ta­tis ha­de va­rit bas­fö­dan på Ir­land, men den blev oät­lig när den för­stör­des av en sjuk­dom som gjor­de den till en svart, klib­big mas­sa. Hälf­ten av skör­dar­na för­lo­ra­des un­der åren 1845–47.

De brit­tis­ka Whig­ och To­ry­re­ge­ring­ar­na vil­le in­te ta i pro­ble­men på Ir­land. Att stop­pa ex­por­ten av säd från Ir­land ha­de kun­nat va­ra en ef­fek­tiv me­tod, men man vid­tog inga så­da­na åt­gär­der ef­tersom re­ge­ring­en in­te vi­sa­de nå­got som helst in­tres­se för den ir­länds­ka hung­ers­nö­den. Ir­land fick en del hjälp­sänd­ning­ar av spann­mål, men an­ting­en fun­ge­ra­de in­te ut­del­ning­en el­ler så sak­na­des utrust­ning för att ma­la mjöl el­ler så sål­des det för dyrt för att van­li­ga ir­län­da­re skul­le ha råd med det. Man in­rät­ta­de sopp­kök som kun­de ut­fod­ra 3 mil­jo­ner per dag, men sy­ste­met fun­ge­ra­de ba­ra i ett halv­år. Eng­els­ka po­li­ti­ker kun­de helt en­kelt in­te tän­ka sig att un­der­stöd­ja ir­län­dar­na, det an­sågs in­te in­gå i Im­pe­ri­ets an­svars­om­rå­de. Någ­ra of­fent­li­ga ar­be­ten drogs igång för att lind­ra nö­den, men den brit­tis­ka re­ge­ring­en fö­re­språ­ka­de fri­han­del, vil­ket ute­slöt mer om­fat­tan­de hjälp­pro­jekt. Många ir­län­da­re tving­a­des ut­vand­ra och sto­ra de­lar av be­folk­ning­en gav sig av för att sö­ka en ny fram­tid i Ame­ri­ka och Nya värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.