Living­sto­ne

Man­nen som äg­na­de sitt liv åt att ut­fors­ka nya län­der.

Spännande historia - - Imperier & Civilisationer -

David Living­sto­ne föd­des i en ar­be­tar­klass­fa­milj i när­he­ten av Glas­gow, och hans far lär­de ho­nom att lä­sa och skri­va. Ef­ter stu­di­er vid An­der­son’s Uni­ver­si­ty lyc­ka­des han skaf­fa peng­ar för att flyt­ta till Lon­don. År 1841 kun­de han för­verk­li­ga sin dröm om att bli upp­täckts­re­san­de när han skic­ka­des till Afri­ka som mis­sionslä­ka­re. Living­ston var starkt re­li­giös och när han kom till Ka­la­ha­ri­ök­nen bör­ja­de han om­vän­da be­folk­ning­en till kris­ten­do­men. Han ha­de krist­na vär­de­ring­ar och fick nu en in­blick i den om­fat­tan­de och fa­sans­ful­la slav­han­deln. Han ut­fors­ka­de ock­så Bots­wa­na och sjön Nga­mi.

Living­sto­ne reste till Afri­ka fle­ra gång­er, till fots, med ka­no­ter och på ox­ryg­gen, och han var nä­ra att dö i at­tac­ker från vil­da djur och oli­ka sjuk­do­mar fle­ra gång­er. Han stöt­te på många lo­ka­la stammar och bi­drog med si­na skrif­ter till att spri­da kun­skap om slav­han­deln och sjuk­do­mar som ma­la­ria och skör­bjugg. Det of­fi­ci­el­la eko­no­mis­ka bi­dra­get räck­te till slu­tet av 1850­ta­let, men år 1866 ha­de han fått ihop till­räck­ligt myc­ket peng­ar för att själv fi­nan­si­e­ra en ny re­sa. Den­na gång vil­le han hit­ta Ni­lens källa, och det blev hans sis­ta färd. Med ett få­tal föl­je­sla­ga­re och sjuk i lung­in­flam­ma­tion för­svann Living­sto­ne och åter­fanns först i ok­to­ber 1871 i Uji­ji, Tan­za­nia. Living­sto­ne var fy­siskt ut­mat­tad, men all­tid li­ka hän­gi­ven sin upp­gift. Han dog i maj år 1873. Han kart­la­de sto­ra de­lar av den ti­di­ga­re okän­da afri­kans­ka kon­ti­nen­ten för Brit­tis­ka im­pe­ri­ets räk­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.