Jingo­is­men

Ag­gres­siv brit­tisk ut­ri­kes­po­li­tik och hård­nac­kad im­pe­ri­a­lism. David Living­sto­ne var en av de fös­ta som för­stod att myg­gor över­för­de ma­la­ria.

Spännande historia - - Imperier & Civilisationer -

Jingo­is­men – en na­tio­na­lis­tisk och pat­ri­o­tisk över­ty­gel­se om att ens eget land är bäst – flo­re­ra­de i Brit­tis­ka im­pe­ri­et, sär­skilt i slu­tet av 1800­ta­let, när dess välde var som störst. Brit­ter­nas ag­gres­si­va makt­de­mon­stra­tio­ner för att upp­rätt­hål­la och ut­vid­ga sin maktsfär över­drevs na­tur­ligt­vis ock­så i press och pro­pa­gan­da, som skild­ra­de näs­tan al­la Im­pe­ri­ets åt­gär­der i en po­si­tiv da­ger.

När su­per­mak­ter­na Tyskland och Ryss­land väx­te fram skärp­tes jingo­is­men och över­gick i en ar­ro­gant ide­o­lo­gi som bygg­de på iso­la­tio­nism och kapp­löp­ning på ha­ven. In­va­sions­skild­ring­ar från ti­den, som HG Wells Värl­dar­nas krig, un­der­blås­te den pa­ra­noi­da mot­vil­jan mot rys­sar­na. Jingo­is­men var in­te ny (Stor­bri­tan­ni­en ha­de all­tid kon­kur­re­rat sten­hårt med Spa­ni­en och Frank­ri­ke), men po­li­ti­ker­na oro­a­de sig för att ar­be­tar­klas­sens rös­ter skul­le på­ver­ka den brit­tis­ka po­li­ti­ken ne­ga­tivt. De in­såg att en på­stri­dig ut­ri­kes­po­li­tik kun­de till­ta­la fol­ket. Jingo­is­men va­ra­de fram till förs­ta världs­kri­get, som för all­tid för­änd­ra­de all­män­he­tens syn på krig.

Bo­er­kri­gen, som följ­de ef­ter kri­gen mot zu­lu­er­na, på­gick i två år . Kon­flik­ten slu­ta­de med brit­tisk se­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.