Kit­che­ner

Den brit­tis­ke be­fäl­ha­va­ren som odöd­lig­gjor­des på den be­röm­da re­kry­te­rings­af­fi­schen.

Spännande historia - - Imperier & Civilisationer -

Ho­ra­tio Kit­che­ner var född på Ir­land och ut­bil­da­des i Schweiz. Han och hans omisskän­li­ga mustasch blev sym­bol för Stor­bri­tan­ni­en och Brit­tis­ka im­pe­ri­et. Kit­che­ner ha­de en lång mi­li­tär kar­riär, från år 1871 till hans död år 1916. Han tjänst­gjor­de i in­gen­jörskå­ren in­nan hans kar­riär tog fart. År 1886 ut­sågs han till ge­ne­ral­gu­ver­nör över Öst­su­dan. Han fort­sat­te att ar­be­ta sig upp­åt och hans in­sat­ser i mah­distupp­ro­ret, sär­skilt se­gern i sla­get vid Om­dur­man, gjor­de ho­nom till na­tio­nal­hjäl­te i Stor­bri­tan­ni­en. Kit­che­ners me­to­der var dock in­te all­tid po­pu­lä­ra, och hans in­rät­tan­de av kon­cent­ra­tions­lä­ger un­der bo­er­kri­get kri­ti­se­ra­des hårt.

Kit­che­ner ad­la­des än­då år 1902 och be­ford­ra­des till krigs­mi­nis­ter vid förs­ta världs­kri­gets ut­brott år 1914. Till skill­nad från många sam­ti­da för­ut­såg Kit­che­ner att kon­flik­ten skul­le på­gå un­der lång tid, och han ska­pa­de den så kal­la­de Nya ar­mén. Det var dock in­te till för­del för hans kar­riär. Han var er­känt svår att sam­ar­be­ta med och hans stöd för det då­ligt för­be­red­da sla­get vid Galli­po­li blev en vänd­punkt. Am­mu­ni­tions­kri­sen år 1915 blev än­nu mer för­ödan­de för ho­nom.

Kit­che­ner över­lev­de in­te kri­get. Han dö­da­des om­bord på far­ty­get HMS Hampshi­re, som sänk­tes den 5 ju­ni 1916 av en tysk mi­na när det var på väg för att upp­munt­ra det rys­ka mot­stån­det mot Tyskland. Kit­che­ner ha­de tvi­vel­ak­ti­ga me­to­der för krig­fö­ring, men är ihåg­kom­men för att han mo­bi­li­se­ra­de så många i bör­jan av förs­ta världs­kri­get – och na­tur­ligt­vis ock­så för por­trät­tet på re­kry­te­rings­af­fi­schen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.