Mau Mau

Ett blo­digt upp­ror som ska­ka­de det re­dan vack­lan­de im­pe­ri­et i dess grund­va­lar.

Spännande historia - - En Resa Genom Brittiska Imperiet -

Ef­ter and­ra världs­kri­get spred sig en våg av na­tio­na­lism ge­nom Afri­ka. De eu­ro­pe­is­ka ko­lo­ni­al­mak­ter­nas välde gick mot sitt slut. Brit­tis­ka im­pe­ri­et hör­de till dem som fick kän­na på de na­tio­na­lis­tis­ka krafterna, sär­skilt i Kenya. Den re­volt som kal­las Mau Mau­upp­ro­ret syf­ta­de till att per­ma­nent sät­ta stopp för det brit­tis­ka sty­ret i Kenya. De förs­ta hem­li­ga mö­te­na mot brit­ter­na hölls i au­gusti 1951 i hu­vud­sta­den Nai­ro­bi, och al­la del­ta­ga­re svor Mau Mau­eden. I ok­to­ber 1952 ha­de ett stort an­tal mord­brän­der och död­li­ga at­ten­tat ut­förts av Mau Mau, och den brit­tis­ka re­ge­ring­en sän­de trup­per till Kenya. Upp­ro­ret ha­de ta­git fart.

Fi­ent­lig­he­ter­na fort­sat­te och un­dan­tags­till­stånd ut­fär­da­des i Kenya. På ba­ra fy­ra vec­kor mör­da­des 40 män­ni­skor, bå­de vi­ta ny­byg­ga­re och svar­ta som in­te ha­de an­slu­tit sig till Mau Mau. Or­ga­ni­sa­tio­nen för­kla­ra­des of­fi­ci­ellt be­stå av ter­ro­ris­ter. Brit­tis­ka sol­da­ter arresterade tu­sen­tals miss­tänk­ta och om­ring­a­de stam­mar­nas ter­ri­to­ri­um för att und­vi­ka att rö­rel­sen spreds. 1954 ha­de upp­ro­ret mat­tats av, och fler le­da­re till­fång­a­togs och för­hör­des. Brit­ter­na för­sök­te er­bju­da am­ne­sti, men det av­vi­sa­des och dö­dan­det fort­sat­te. År 1955 ha­de 70 000 per­so­ner som miss­tänk­tes för sam­rö­re med Mau Mau fängs­lats. Upp­ro­ret kling­a­de av och slu­ta­de de­fi­ni­tivt år 1959. Mau Mau­upp­ro­ret var blo­digt och vi­sa­de att de eu­ro­pe­is­ka län­der­nas välde i Afri­ka var slut, och det röj­de vägen för Keny­as själv­stän­dig­hets­för­kla­ring år 1963.

En po­lis vaktar en grupp män från Mau Mau­rö­rel­sen som är miss­tänk­ta för att kon­spi­re­ra mot brit­ter­nas välde. Än i dag är re­vol­ten kon­tro­ver­si­ell, och år 2013 bad den brit­tis­ka re­ge­ring­en for­mellt om för­lå­tel­se för över­grep­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.