Nelson

En sjö­mi­li­tär som för­vän­ta­de sig att al­la skul­le gö­ra sin plikt.

Spännande historia - - En Resa Genom Brittiska Imperiet -

Ho­ra­tio Nelson hör till den brit­tis­ka ma­ri­nens främs­ta mi­li­tä­ra ge­ni­er. Han väx­te upp i en li­ten by i Nor­folk och bör­ja­de sin ma­ri­na kar­riär som skepps­poj­ke som tolvå­ring. Den unge man­nen ha­de ta­lang, och han gjor­de snabbt kar­riär och avan­ce­ra­de till kapten år 1779. Fö­re sla­get vid Tra­fal­gar ha­de Nelson tjänst­gjort i Ame­ri­ka och Kari­bi­en. Han vann en av si­na förs­ta seg­rar i sla­get vid St Vin­cent år 1797, när den brit­tis­ka flot­tan be­seg­ra­de den spans­ka ar­ma­dan. Nu blev Nelson po­pu­lär i hem­lan­det och vi­sa­de åter sin mi­li­tä­ra be­gåv­ning ge­nom att över­läg­set vin­na över frans­män­nen i sla­get vid Ni­len år 1798. Som ami­ral be­seg­ra­de Nelson där­ef­ter en stor flott­styr­ka ut­an­för Kö­pen­hamn år 1801. Nelson är främst ihåg­kom­men för sla­get vid Tra­fal­gar. På det eu­ro­pe­is­ka fast­lan­det ra­sa­de det tred­je ko­a­li­tions­kri­get med full kraft, men Nelson sä­ker­ställ­de en över­ty­gan­de se­ger till havs. Se­gern kos­ta­de ho­nom li­vet, men gav ho­nom en plats i Brit­tis­ka im­pe­ri­ets histo­ria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.