Opi­um­kri­gen

Två kon­flik­ter som på­ver­ka­de öst­ra Asi­en för all fram­tid.

Spännande historia - - En Resa Genom Brittiska Imperiet -

Opi­um spe­la­de en vik­tig roll i han­deln in­om Brit­tis­ka im­pe­ri­et. Va­ran var ef­ter­trak­tad i Ki­na och han­deln bi­drog till att fi­nan­si­e­ra brit­ter­nas im­port av te och si­den. Nack­de­len var att opi­um ha­de för­ödan­de ef­fek­ter för män­ni­skor och var starkt be­ro­en­de­fram­kal­lan­de. När den ki­ne­sis­ka re­ge­ring­en in­såg att fol­ket var i fa­ra in­för­de den re­strik­tio­ner för opi­um­han­deln, vil­ket mins­ka­de brit­ter­nas vins­ter. Det led­de till krig.

Det förs­ta opi­um­kri­get bör­ja­de när ki­ne­ser­na för­stör­de 20 000 lå­dor med opi­um. Den brit­tis­ka re­ge­ring­en skic­ka­de en ex­pe­di­tions­kår som oc­ku­pe­ra­de sta­den Kan­ton i maj 1841 och in­va­de­ra­de Nan­king i au­gusti sam­ma år. Brit­ter­nas se­ger av­slu­ta­de det­ta krig. Det and­ra opi­um­kri­get var mer om­fat­tan­de, ef­tersom frans­män­nen blan­da­de sig i. De mi­li­tä­ra ope­ra­tio­ner­na in­led­des i slu­tet av år 1856, och år 1858 ha­de de brit­tis­ka ka­non­bå­tar­na tving­at ki­ne­ser­na till för­hand­lings­bor­det. Ett an­tal för­drag le­ga­li­se­ra­de im­por­ten av opi­um, men fi­ent­lig­he­ter­na åter­upp­togs när ki­ne­ser­na bom­bar­de­ra­de brit­ter­na i ju­ni 1859. Brit­ter och frans­män åter­kom med en stor styr­ka i au­gusti 1860. De oc­ku­pe­ra­de Beijing, och där­med var kri­get av­slu­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.