Raj

Ef­ter­föl­ja­ren till det brit­tis­ka Ostin­dis­ka kom­pa­ni­et, Raj, in­led­de en ny tidse­pok i In­di­en.

Spännande historia - - Imperier & Civilisationer -

År 1858, ef­ter det in­dis­ka upp­ro­ret, av­veck­la­des det för­sva­ga­de East In­dia Com­pa­nys po­li­tis­ka åta­gan­den och Brit­tis­ka In­di­en in­ord­na­des un­der den brit­tis­ka kro­nan. Det så kal­la­de Raj täck­te in­te he­la In­di­en, ut­an om­fat­ta­de cir­ka två fem­te­de­lar av den in­dis­ka sub­kon­ti­nen­ten. Det var en följd av att brit­tis­ka vice­kung­ar ha­de mak­ten i In­di­en, ef­tersom om­rå­det var eko­no­miskt och mi­li­tärt vik­tigt för Stor­bri­tan­ni­en. 20 pro­cent av Stor­bri­tan­ni­ens ex­port gick till In­di­en, och många in­di­er en­rol­le­ra­des i brit­tis­ka ar­mén. 20 000 mi­li­tä­rer och ko­lo­ni­al­tjäns­te­män styr­de över 300 mil­jo­ner in­di­er.Så små­ning­om väx­te lo­kal­be­folk­ning­ens mot­vil­ja mot det brit­tis­ka sty­ret, ef­tersom fat­tig­dom och svält härjade me­dan Im­pe­ri­ets in­tres­sen pri­o­ri­te­ra­des. År 1885 bil­da­des den in­dis­ka na­tio­nal­kon­gres­sen, som gav in­di­er­na ta­lan och stöd. Or­ga­ni­sa­tio­nen bi­drog till att Ma­hat­ma Gand­hi blev en nyc­kel­fi­gur i bör­jan av 1900­ta­let och till att lan­det slut­li­gen blev själv­stän­digt år 1947.

Vi­ce­kung­en Lord Can­ning mö­ter här ma­ha­ra­jan Ran­bir Singh år 1860 för sam­tal om den brit­tis­ka ex­pan­sio­nen i nor­ra In­di­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.