Drott­ning Viktoria

Po­pu­lä­ra drott­ning Viktoria, Qu­een Victo­ria, re­ge­ra­de länge.

Spännande historia - - Imperier & Civilisationer -

Sju oli­ka mord­för­sök ge­nom­för­des mot drott­ning Viktoria från år 1840 till år 1882.

Drott­ning Viktoria re­ge­ra­de över Stor­bri­tan­ni­en un­der en eko­no­miskt fram­gångs­rik och re­la­tivt fred­lig pe­ri­od. Hen­nes tid sam­man­föll med den så kal­la­de ”Pax Bri­tan­ni­ca”, en tid när Stor­bri­tan­ni­en blev värl­dens le­dan­de stats­bild­ning. Viktoria gif­te sig år 1840 med sin ku­sin, prins Al­bert av Sach­sen­Co­burg och Got­ha, och pa­ret blev re­gen­ter över en oer­hört po­pu­lär mo­nar­ki. Den viktorianska eran är känd för in­dust­ri­ell ex­pan­sion och eko­no­mis­ka fram­steg, men ock­så för ut­veck­ling in­om konst och ve­ten­skap. Stor­bri­tan­ni­en fun­ge­ra­de som en kon­sti­tu­tio­nell mo­nar­ki där drott­ning­en emel­lanåt blan­da­de sig i po­li­ti­ken.

År 1854 ut­bröt en Krim­kri­get. Un­der kon­flik­ten ut­de­la­des Vik­to­ri­a­kor­set för förs­ta gång­en – en utmärkelse som blev den främs­ta sym­bo­len för mi­li­tä­ra framgångar. På hem­ma­plan tog den in­dust­ri­el­la re­vo­lu­tio­nen snabbt fart. På 100 år öka­de be­folk­ning­en från

16 till 41 mil­jo­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.