På plan­ta­ger & i ko­lo­ni­er

I im­pe­ri­ets oli­ka de­lar fanns det oli­ka ty­per av fång­ar man lås­te in i oli­ka straff­ko­lo­ni­er.

Spännande historia - - Imperier & Civilisationer -

En av de vik­ti­gas­te rol­ler­na som Ame­ri­ka spe­la­de för Brit­tis­ka im­pe­ri­et var den som fång­lä­ger. Man be­räk­nar att 50 000 döm­da per­so­ner skic­ka­des till Nya värl­den, vil­ket mot­sva­rar en fjär­de­del av al­la brit­tis­ka ny­byg­ga­re un­der 1700­ta­let. De förs­ta fång­ar­na skic­ka­des iväg år 1718 med stöd av re­ge­ring­ens nya trans­port­för­ord­ning, som in­för­de mass­de­por­ta­tion av fång­ar till det som i dag är del­sta­ter­na Virginia och Ma­ry­land. När de 13 ko­lo­ni­er­na gick för­lo­ra­de ef­ter den ame­ri­kans­ka re­vo­lu­tio­nen be­höv­de Stor­bri­tan­ni­en ska­pa fler ko­lo­ni­er som kun­de ta emot straffång­ar. Först höll man de döm­da på sär­skil­da fång­far­tyg på Them­sen och tving­a­de dem att ren­sa upp i flo­den, men det var ing­en lång­sik­tig lös­ning. År 1786 in­rät­ta­de man straff­ko­lo­ni­er i Austra­li­en, Kari­bi­en, In­di­en och Sing­a­po­re.

Brit­tis­ka im­pe­ri­et var in­te det en­da sto­ra ri­ket som an­vän­de straff­ko­lo­ni­er, men det ha­de någ­ra av de mest om­fångs­ri­ka så­da­na. Me­ning­en var att de kri­mi­nel­la skul­le stå för bil­lig ar­bets­kraft på plan­ta­ger och ar­bets­in­rätt­ning­ar, och le­va åt­skil­da från res­ten av be­folk­ning­en. Allt för­änd­ra­des år 1779 då en sär­skild lag ba­na­de väg för stat­li­ga fäng­el­ser. Det­ta skul­le sät­ta stopp för kor­rup­tio­nen på kri­mi­na­lan­stal­ter­na. Straff­ko­lo­ni­er­na var ett jät­te­pro­jekt som lät­ta­de tryc­ket på de brit­tis­ka myn­dig­he­ter­na och lös­te pro­ble­met med de många fång­ar­na i ri­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.