Te

Dryc­ken som blev en av im­pe­ri­ets vik­ti­gas­te bas­va­ror.

Spännande historia - - En Resa Genom Brittiska Imperiet -

Te­han­deln är ett av de po­si­ti­va resultaten av den brit­tis­ka ex­pan­sio­nen till Asi­en. Den förs­ta las­ten skic­ka­des år 1664, och då var te främst en dryck för väl­bär­ga­de, ef­tersom va­ran var så dyr. Snart blev teblad en vik­tig han­dels­va­ra och East In­dia Com­pa­ny öka­de snabbt pro­duk­tio­nen, sär­skilt i As­sam i In­di­en. Med lå­gav­lö­na­de ar­be­ta­re blev bran­schen snabbt lön­sam och te blev ett kul­tur­fe­no­men i Stor­bri­tan­ni­en, där det täv­la­de med kaf­fet som fa­vo­ri­tryck. Var­je re­sa från Ki­na el­ler In­di­en till Stor­bri­tan­ni­en tog fle­ra må­na­der, och teskat­ten var myc­ket hög, vil­ket led­de till om­fat­tan­de smugg­ling. När East In­dia Com­pa­ny föll isär blev te­han­deln fri för al­la, och köp­män hyr­de snab­ba far­tyg, klip­per­skepp, för att häv­da sig i kon­kur­ren­sen. Än­da se­dan te­et kom till Stor­bri­tan­ni­en har det va­rit en klas­sisk dryck bå­de där och i res­ten av Im­pe­ri­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.