Ugan­da­järn­vä­gen

”Lu­na­tic Ex­press”, det gal­na pro­jek­tet för att dra järn­väg ge­nom Ugan­da och Kenya.

Spännande historia - - En Resa Genom Brittiska Imperiet -

Ugan­da­järn­vä­gen, som om­fat­ta­de 1 062 kilo­me­ter räls, bör­ja­de byg­gas den 30 maj 1896. Två år se­na­re läm­na­de det förs­ta tå­get sta­tio­nen i Mom­ba­sa. Järn­vä­gen var ett fa­vo­rit­pro­jekt för Ge­or­ge White­house, en veteran bland järn­vägs­byg­gar­na i Eng­land, Syd­af­ri­ka och In­di­en. Fle­ra av de förs­ta lo­ko­mo­ti­ven på lin­jen var be­gag­na­de och im­por­te­ra­des från In­di­en.

31 983 in­di­er skic­ka­des till Afri­ka för att byg­ga järn­vä­gen ihop med någ­ra tu­sen öst­af­ri­ka­ner. Ar­bets­för­hål­lan­de­na var svå­ra och ar­be­tar­na kun­de tving­as job­ba ut­an vat­ten, på grund av för­se­ning­ar el­ler ur­spår­ning­ar. Den far­li­gas­te de­len av ar­be­tet var dock de så kal­la­de ”män­ni­skoä­tar­na från Ts­a­vo”. När järn­vägs­bron över flo­den Ts­a­vo skul­le byg­gas at­tac­ke­ra­des ar­be­tar­na av le­jon som dö­da­de ett tju­go­tal av dem.

Det lu­ra­de många fa­ror längs lin­jen, men år 1901 stod den till sist fär­dig. Ugan­da­järn­vä­gen bloc­ke­ra­de tys­kar­nas in­fly­tan­de i om­rå­det och gav brit­ter­na ökad kon­troll över Ni­len och den öst­af­ri­kans­ka kus­ten. Lo­kal­be­folk­ning­en ogil­la­de järn­vägs­lin­jen och kal­la­de den ”jär­nor­men”. Mas­sa­kern i Ke­dong år 1895 re­sul­te­ra­de i 500 dö­da när en ar­be­tar­kon­voj at­tac­ke­ra­des av mas­sa­jer som var ra­san­de över att två flic­kor sa­des ha bli­vit våld­tag­na. De­lar av lin­jen är öpp­na än i dag och in­går i det keny­ans­ka stat­li­ga järn­vägs­nä­tet.

Ugan­da ingick i Brit­tis­ka Öst­af­ri­ka och en hel del ugan­di­er an­li­ta­des som ral­la­re. He­la järn­vä­gen drogs i själ­va ver­ket ge­nom Kenya och bi­drog till Nai­ro­bis fram­växt.

De vär­de­ful­la te­bla­den forsla­des till Stor­bri­tan­ni­en i sär­skil­da te­kis­tor som kallades cad­di­es.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.