West­mins­ter­sy­ste­met

Hur brit­tisk lag­stift­ning och ad­mi­nist­ra­tion spreds från mo­der­lan­det till im­pe­ri­ets yt­ters­ta gräns­trak­ter.

Spännande historia - - Imperier & Civilisationer -

För­lus­ten av Ame­ri­ka fick po­li­tis­ka åter­verk­ning­ar i Brit­tis­ka im­pe­ri­et. Dur­ham­rap­por­ten, som för­fat­ta­des år 1839, har kal­lats ”boken som räd­da­de im­pe­ri­et”. I den pre­sen­te­ra­des idén om själv­sty­ran­de ko­lo­ni­er. Stor­bri­tan­ni­en be­härs­ka­de en fem­te­del av jor­dens be­folk­ning när im­pe­ri­et var som störst, och med ti­den blev det omöj­ligt att kon­trol­le­ra al­la in­sti­tu­tio­ner som fanns där. En makt­del­ning väx­te fram i många brit­tis­ka be­sitt­ning­ar. År 1848 fick Ka­na­da en egen re­ge­ring och 1855 var det Austra­li­ens tur. Sy­ste­met gyn­na­de Stor­bri­tan­ni­en ef­tersom par­la­men­te­tet nu slapp fat­ta be­slut som gäll­de al­la om­rå­den i Im­pe­ri­et, men sam­ti­digt be­höll lan­det den yt­ters­ta mak­ten. Ko­lo­ni­er­na i sin tur fick ett visst mått av obe­ro­en­de och fri­het.

De fles­ta ko­lo­ni­er an­tog det så kal­la­de West­mins­ter­sy­ste­met. I många län­der är där­för da­gens po­li­tis­ka sy­stem en kvar­le­va av det brit­tis­ka sty­ret, och det har an­pas­sats för att fun­ge­ra. In­di­en an­vän­der det fort­fa­ran­de, trots sto­ra upp­ror och en fram­gångs­rik kamp för själv­stän­dig­het. Sy­ste­met har dock bli­vit im­po­pu­lärt i vis­sa fö­re det­ta ko­lo­ni­er. Upp­lop­pen på Salo­mo­nö­ar­na år 2006 ut­lös­tes av va­len i april sam­ma år, och många har kri­ti­se­rat West­mins­ter­sy­ste­met ef­tersom det in­te all­tid åter­speg­lar re­sul­ta­tet av väl­jar­nas re­el­la po­li­tis­ka sym­pa­ti­er i makt­för­del­ning­en som rå­der i prak­ti­ken.

West­mins­ter­sy­ste­met bi­drog till att be­va­ra Sam­väl­det när brit­tis­ka ko­lo­ni­er ha­de av­veck­lats.

Många liv gick till spil­lo, men se­gern vid Vimy Ridge var trip­pe­len­tens dit­tills störs­ta fram­gång på slag­fäl­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.