Jul­gra­nen

Det pyn­ta­de barr­trä­det gör "X­mas"­en­tré.

Spännande historia - - Imperier & Civilisationer -

Nu­me­ra är jul­gra­nen ett fast in­slag i jultra­di­tio­ner­na, men fö­re drott­ning Vik­to­ri­as tid var jul­gra­nar säll­syn­ta i Eng­land. De förs­ta jul­gra­nar­na kom till lan­det år 1800, ge­nom Ge­org III:s tys­ka hust­ru Char­lot­te, men det var drott­ning Vik­to­ri­as ma­ke Al­bert som gjor­de dem po­pu­lä­ra på 1840­ta­let. Än­nu mer om­tyck­ta blev de när kung­a­fa­mil­jen av­bil­da­des med en egen jul­gran, och på 1880­ta­let bör­ja­de va­ru­hu­set Woolwort­hs säl­ja jul­grans­pryd­na­der. Från bör­jan var den tys­ka gran­sor­ten Spring­el­baum mest po­pu­lär, men den er­sat­tes av nord­manns­gra­nen när ef­ter­frå­gan öka­de un­der 1880­ta­let. I slu­tet av 1800­ta­let ha­de ju­len i Brit­tis­ka im­pe­ri­et över­gått från en gans­ka obe­märkt hög­tid till att bli en na­tio­nell helg­dag som fi­ra­des på de fles­ta håll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.