York­town

Be­läg­ring­en som gjor­de slut på de om­fat­tan­de fi­ent­lig­he­ter­na un­der det ame­ri­kans­ka fri­hets­kri­get.

Spännande historia - - En Resa Genom Brittiska Imperiet -

York­town hör till de mest av­gö­ran­de sla­gen i Brit­tis­ka im­pe­ri­ets histo­ria och mar­ke­ra­de slu­tet på brit­ter­nas över­hög­het i Ame­ri­ka. Den brit­tis­ke be­fäl­ha­va­ren Lord Cor­n­wal­lis ha­de för­flyt­tat si­na trup­per till York­town i Virginia för att kun­na hål­la kon­takt med den brit­tis­ka hu­vud­styr­kan i New York. Ge­or­ge Washing­ton gav or­der til den frans­ke ge­ne­ra­len La­fay­et­te, och en för­e­nad ame­ri­kansk-brit­tisk styr­ka att hind­ra Cor­n­wal­lis från att fly från York­town. En bloc­kad till sjöss in­led­des och mark­trup­per avan­de­ra­de mot de brit­tis­ka po­ste­ring­ar­na. När brit­ter­na för­lo­ra­de i sjösla­get vid Virginia Ca­pes blev Cor­n­wal­lis och hans sol­da­ter in­stäng­da. Ef­ter 20 da­gar var si­tu­a­tio­nen hopp­lös och York­town ka­pi­tu­le­ra­de. 8 000 brit­ter till­fång­a­togs. Ne­der­la­get var in­te allt­för stort, men brit­ter­na över­ta­la­de sin re­ge­ring att över­vä­ga freds­för­hand­ling­ar.

Brit­ter­na vil­le ka­pi­tu­le­ra till frans­män­nen, men de tving­a­des se sig be­seg­ra­de av ame­ri­ka­ner­na. Cor­n­wal­lis ka­pi­tu­le­rar på den­na mål­ning av John Trum­bull, en konst­när som USA:s re­ge­ring an­li­ta­de för att av­bil­da pat­ri­o­tis­ka mo­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.