Zu­lu­kri­gen

Fö­re bo­er­kri­get möt­te brit­ter­na ett an­nat vik­tigt hin­der när de vil­le ta mak­ten över söd­ra Afri­ka.

Spännande historia - - En Resa Genom Brittiska Imperiet -

Det för­ödan­de, pin­sam­ma ne­der­la­get vid Isand­l­wa­na mör­ka­des. Många vik­to­ri­a­ner fick ald­rig ve­ta san­ning­en.

Un­der 1800­ta­lets förs­ta år var zu­lu­fol­ket de vik­ti­gas­te makt­ha­var­na i söd­ra Afri­ka. Men när ny­byg­ga­re kom från and­ra si­dan ha­vet ut­bröt våld­sam­he­ter, och de bo­er och brit­ter som in­vand­ra­de upp­täck­te guld och di­a­man­ter i zu­lu­fol­kets land. I Lon­don vil­le den brit­tis­ka re­ge­ring­en und­vi­ka krig, men det brit­tis­ka sän­de­bu­det i Syd­af­ri­ka, Bart­le Fre­re, ut­fär­da­de ett ul­ti­ma­tum till zu­lu­er­na. De gick in­te med på de hår­da vill­ko­ren, vil­ket led­de till krig.

Ang­lo­zu­lu­kri­get bör­ja­de i ja­nu­a­ri 1879. Zu­lu­er­na var nu­me­rärt över­lägs­na, och kung Ce­ta­wayos styr­kor om­fat­ta­de 40 000 man. Den förs­ta sto­ra sam­man­drabb­ning­en sked­de vid Isand­l­wa­na, där 806 brit­tis­ka sol­da­ter dog i en se­ger som blev myc­ket be­ty­del­se­full för zu­lu­er­na. Sam­ma dag över­fölls ett li­tet brit­tiskt mi­li­tär­lä­ger, Ror­ke’s Drift, av ett stort an­tal zu­lu­er, men gar­ni­so­nen med 145 man lyc­ka­des märk­ligt nog hål­la stånd.

När kri­get fort­sat­te vän­de zu­lu­er­nas krigs­lyc­ka. De ha­de in­te myc­ket att sät­ta emot brit­ter­nas tak­tik och eld­va­pen. Det vi­sa­de sig in­te minst vid Kam­bu­la i mars 1879, när 2 000 zu­lu­er dog me­dan brit­ter­na ba­ra för­lo­ra­de

18 man. Ne­der­la­get knäck­te zu­lu­na­tio­nen och de­ras mark föll nu i brit­ter­nas hän­der. Den brit­tis­ka im­pe­ri­a­lis­men ha­de er­öv­rat Syd­af­ri­ka, och om­rå­det för­blev en vik­tig ko­lo­ni tills näs­ta krig bröt ut år 1880, den­na gång mot bo­er­na.

Brit­ter­nas krig mot zu­lu­er­na or­sa­ka­des främst av brit­tisk ag­gres­sion. Berömt är det he­ro­is­ka för­sva­ret av Rour­ke’s Drift.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.