Spång­as nya lek­park ska öka trygg­he­ten

Spånga Tidning - - Si­dan 1 - Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­o­tou

Stads­de­len an­sö­ker nu om 2 mil­jo­ner kro­nor till en lek­park i Spånga – som unga från om­rå­det själ­va ska få va­ra med och ut­for­ma. Att många kän­ner sig otryg­ga runt Spånga cent­rum och Värs­ta al­lé har fram­kom­mit i fle­ra mät­ning­ar de senaste åren. Nu an­sö­ker man om 2 mil­jo­ner kro­nor från den pott som kom­mun­sty­rel­sen av­satt för trygg­hets­sats­ning­ar i den fy­sis­ka ute­mil­jön. Peng­ar­na ska gå till en lek­park.

Plat­sen man tän­ker sig är gräsy­tan i Värs­ta al­lé, mitt emot Spånga cent­rum, in­till för­sam­lings­hem­met. Pla­nen är en mö­tes­plats som loc­kar barn, unga och fa­mil­jer, bå­de från Spånga och res­ten av sta­den. Ge­nom att an­pas­sa ut­bu­det för barn med funk­tions­va­ri­a­tio­ner vill man gö­ra par­ken till ett ut­flykts­mål.

Idén till en lek­park just där kom­mer från bör­jan från ele­ver på Spånga grund­sko­la som gjort ett pro­jekt­ar­be­te om trygg­he­ten i Spånga cent­rum.

– Vi tyc­ker att det är jät­te­kul att kunna ta va­ra på go­da idéer från unga i stads­de­len, sä­ger Sus An­ders­son (MP), ord­fö­ran­de i Spång­aTens­ta stads­dels­nämnd.

Och en­ligt pro­jekt­pla­nen är tan­ken att fort­sät­ta in­vol­ve­ra Spånga grund­sko­las ele­ver, ge­nom att lå­ta dem kom­ma med för­slag på hur lek­par­ken kan ut­for­mas. Även tra­di­tio­nel­la med­bor­gar­di­a­lo­ger nämns.

Var­för just en lek­park?

– För­hopp­ning­en är att fler ska kän­na att det här är en trygg och trev­lig plats, bå­de för unga och gam­la. Det på­går ock­så and­ra trygg­hets­sats­ning­ar, på till ex­em­pel be­lys­ning, som görs av tra­fik­kon­to­ret. Peng­ar­na kom­mer från oli­ka kas­sor men det vik­ti­ga är ju hel­hets­re­sul­ta­tet, sä­ger Sus An­ders­son.

LEK. Här, på gräs­plät­ten mitt emot Spånga cent­rum, vill stads­de­len byg­ga en ny lek­park.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.