Väl­ling­by kan få 400 lägenheter

Spånga Tidning - - Väs­te­rort - Eve­li­na Hertz eve­li­na.hertz@di­rekt­press.se

Vid in­far­ten till Väl­ling­by från ron­del­len vid Bergs­lags­vä­gen ska sta­den nu ut­re­da möj­lig­he­ten att byg­ga om­kring 400 lägenheter. Det är i ett av hu­sen som lig­ger bakom mac­ken, vid kors­ning­en Jämt­lands­ga­tan/ Åre­ga­tan som Svens­ka Bo­stä­der vill byg­ga 130 hy­res­rättslä­gen­he­ter, in­om ra­men för pro­jek­tet Vagn­hal­len. Dess­utom vill Co­e­li AB byg­ga om­kring 260 lägenheter, blan­da­de hy­res- och bo­stads­rät­ter.

Den 27 sep­tem­ber vän­tas stads­bygg­nads­nämn­den klub­ba ige­nom ett så kal­lat ut­red­nings­be­slut för pro­jek­tet, vil­ket helt enkelt in­ne­bär att man som förs­ta steg i pro­ces­sen ut­re­der om byg­get är möj­ligt.

To­talt om­fat­tas fem fastigheter av pro­jek­tet. Ut­red­ning­en vän­tas kos­ta 900 000 kro­nor, vil­ket bland an­nat skul­le gå till att ut­re­da möj­lig­he­ter­na till ny all­män mark (till ex­em­pel park el­ler torg) in­vid Bergs­lags­vä­gen.

Om byg­get blir av me­nar sta­dens ex­plo­a­te­rings­kon­tor ock­så att man kom­mer be­hö­va in­ve­ste­ra i att gö­ra i ord­ning trot­to­a­rer på Jämt­lands­ga­tan.

Det är fort­fa­ran­de oklart när en even­tu­ell bygg­start av de nya bo­stä­der­na i så fall skul­le kunna bli av.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

PLA­NEN. Sta­den ska nu ut­re­das om det är möj­ligt att byg­ga bo­stä­der i fem av in­du­stri­fas­tig­he­ter­na vid Jämt­lands­ga­tan, bakom ben­sin­sta­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.