BMW ut­re­der mo­tor­brän­der

Spånga Tidning - - Mo­tor -

BMW ut­ly­ser en tek­nisk kam­panj för 13 513 svens­ka bi­lar ef­ter att det vi­sat sig att de­fek­ter i åter­cir­ku­la­tio­nen av av­ga­ser kan or­sa­ka mo­tor­brän­der.

BMW vill ta in bi­lar­na för kon­troll av EGR-ven­ti­len och even­tu­ellt byte av kom­po­nen­ter. Åt­gär­den är kost­nads­fri och fri­vil­lig.

De bi­lar som om­fat­tas är die­sel­driv­na med fyr­cy­lind­rig mo­tor, till­ver­ka­de mel­lan april 2015 och sep­tem­ber 2016, samt 6-cy­lind­ri­ga die­sel­mo­to­rer i bi­lar som byggts mel­lan ju­li 2012 och ju­ni 2015.

Bil­mo­del­ler­na det rör sig om är 3-se­ri­en, 5-se­ri­en, 6-se­ri­en, 7-se­ri­en samt BMW:s Xmo­del­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.