Låt den gam­la stu­gan i Grims­ta få stå kvar

Spånga Tidning - - Tyck Om! - Fin­ni­gan

Det finns en li­ten vac­ker stu­ga vid Ka­naans väg, mel­lan Grims­ta skjut­ba­na, ka­not­klub­ben och båt­klub­ben. Ty­värr är stu­gan full av mö­gel och kan in­te läng­re an­vän­das. Stu­gan är byggd så pass sent att den in­te kan kal­las för ”kul­tur­min­nes­mär­ke”, men är den in­te det än­då? Det är en av de få gam­la stu­gor som står kvar i Grimsta­om­rå­det. I öv­rigt är ju Grims­ta ett na­tur­re­ser­vat, vil­ket in­ne­bär att ing­et ny­byg­ge får ske där. Själ­va stu­gan är i pri­vat ägo, men mar­ken till­hör kom­mu­nen, Stock­holms stad.

Många av oss and­ra som går för­bi där, kan nju­ta av den vack­ra lil­la stu­gan som på­min­ner om ti­den in­nan Häs­sel­by, Väl­ling­by och Grims­ta blev om­rå­den för ny­bygg­na­tio­ner. Som de fl esta vet, har Häs­sel­by va­rit boplats för män­ni­skor se­dan Sten­ål­dern. Den lil­la stu­gan är ett av de få stäl­len som fort­fa­ran­de är en boplats för en nu le­van­de per­son och släkt. Många med mig bör hål­la med om att pri­vat­per­so­nen ska få stöd till att re­stau­re­ra stu­gan till sam­ma hus och träd­gård såsom det ser ut idag. Mög­let mås­te för­stås sa­ne­ras och tas bort. I möj­li­gas­te mån bör hu­set få fort­sät­ta att till­hö­ra den fa­milj och släkt som bor där. Ut­an upp­märk­sam­het från me­dia och all­män­he­ten, finns ris­ken att äga­ren in­te får bo kvar och hu­set sa­ne­ras bort. Det vo­re väl trist!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.