HÄNG MED IN I VÄS­TE­RORTS ÄLDS­TA HUS

Med si­na 850 år är Brom­ma kyr­ka en het kan­di­dat till att va­ra äldst i he­la Stock­holm.

Spånga Tidning - - Sidan 1 -

BYGGNAD I FÖR­ÄND­RING

Kyr­kan har byggts om un­der var­je år­hund­ra­de. Det var un­der 1490-ta­let som kalk­mål­ning­ar­na av Al­ber­tus Pictor kom till.

Näs­ta år är det dags för för­änd­ring igen. Då ska en ny ab­sid byg­gas, i an­slut­ning till va­pen­hu­set som kom till un­der 1900-ta­let.

Ut­bygg­na­den har väckt re­ak­tio­ner från oli­ka håll, men Cat­hri­ne Nordqvist tror att det kom­mer bli en fin ut­veck­ling av kyr­kan.

– Det är många som har öns­kat att kun­na tän­da ljus och det går in­te att gö­ra i kyr­kan idag på grund av ned­sot­ning­en av ta­ket och dess tak­mål­ning­ar. Och så be­hö­ver vi han­di­kap­pan­pas­sa kyr­kan, sä­ger hon.

HISTORIENS VINGSLAG

Det är den run­da bygg­na­den i mit­ten på kyr­kan som är den älds­ta. Ex­akt hur den såg ut på 1100-ta­let vet man in­te, men man tror att bot­ten­pla­net an­vän­des som kyr­ko­rum, me­dan över­vå­ning­en var ett för­råd för säd och spann­mål.

– Här var det nog kallt, an­tag­li­gen jord­golv. Det fanns inga föns­ter så det var nog mörkt ock­så och inga bän­kar, ut­an folk stod upp un­der mäs­san, be­rät­tar Cat­hri­ne Nordqvist.

ÄLDST – EL­LER?

– För att ve­ta vem man är mås­te man ve­ta var man kom­mer ifrån. Och det­ta är vår histo­ria. Det är fint att få va­ra med och bå­de se bak­åt och fram­åt, mot fram­ti­den, sä­ger Cat­hri­ne Nordqvist som är bi­trä­dan­de kyr­ko­her­de i Brom­ma för­sam­ling.

Brom­ma kyr­ka är mitt up­pe i sitt 850 års­ju­bi­le­um. Men om det var ex­akt 1168 som kyr­kan bygg­des – det vet man in­te med sä­ker­het.

– Vi bru­kar sä­ga att det är sta­dens älds­ta byggnad som fort­fa­ran­de är i bruk. Spånga kyr­ka bygg­des un­ge­fär sam­ma tid. Och de kan nog me­na att de är Stock­holms älds­ta. Men det är vi som fi­rar ju­bi­le­um så nu är ti­teln vår, skrat­tar hon.

En av de sa­ker som gjorts för att mar­ke­ra ju­bi­le­et är en bok som finns att kö­pa i kyr­kan. Den be­rät­tar histo­ri­en om kyr­kan ge­nom ti­der­na och är över 250 si­dor tjock. Det har ock­så va­rit kul­tur­kväl­lar, kon­ser­ter och drop-in dop och vig­sel i kyr­kan un­der året. Ju­bi­le­um­så­ret av­slu­tas med en fest­hög­mäs­sa på and­ra ad­vent till­sam­mans med Eva Brun­ne, bis­kop i Stock­holms stift.

EN SAMLINGSPLATS

– Jag tror in­te att Gud egent­li­gen be­hö­ver nå­got hus. Men vi män­ni­skor be­hö­ver det, en plats att sam­las på. Det är fan­tas­tiskt att tän­ka att det fi­rats guds­tjäns­ter och folk har ström­mat hit i 850 år. För­hopp­ning­en är att män­ni­skor ska fort­sät­ta kom­ma i 850 år till. Man blir ald­rig fär­dig här, det finns all­tid någon­ting att upp­täc­ka och re­flek­te­ra över, sä­ger Cat­hri­ne Nordqvist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.