De får toa som gran­ne

Spånga Tidning - - Sidan 1 - Evelina Hertz

Just nu på­går byg­get av en of­fent­lig to­a­lett i parkle­ken Åda­len i Väl­ling­by. Men bo­en­de in­till är in­te helt nöj­da med pla­ce­ring­en – pre­cis fram­för de­ras bal­kong­er och ute­plat­ser. Parkle­ken Åda­len ska ut­rus­tas med en of­fent­lig to­a­lett och en ny ska­te­boar­dramp. Just nu på­går byg­get för fullt. Men även om de som bor i hy­res­rät­ter­na in­till på Nor­dingrå­ga­tan tyc­ker att tan­ken med en to­a­lett är god, är de in­te helt nöj­da med va­let av pla­ce­ring­en.

Den byggs näm­li­gen fram­för de­ras hus med en­dast en gång­väg mel­lan bal­kong­er­na och to­a­let­ten.

– Vi har vå­ra ute­plat­ser och bal­kong­er pre­cis vid to­a­let­ten så det blir ing­en ro­lig ut­sikt. Till och med de som grä­ver gro­pen tyc­ker att det är en kons­tig pla­ce­ring av en of­fent­lig to­a­lett, sä­ger Per Axelsson, bo­en­de.

In­te op­ti­mal pla­ce­ring

Fle­ra av gran­nar­na me­nar att de in­te har fått in­for­ma­tion om byg­get ut­an fick re­da på det när spa­den sat­tes i mar­ken. De är över­ens om att to­a­let­ten ha­de pas­sat myc­ket bätt­re på and­ra si­dan parkle­ken – vid pump­hu­set och plask­dam­men.

Rag­nar Ähl­ström, av­del­nings­chef för par­ken­he­ten i Häs­sel­by-Väl­ling­by, hål­ler med om att pla­ce­ring­en av to­a­let­ten in­te är op­ti­mal. Han sä­ger att han själv in­te var in­blan­dad när be­slu­tet togs och att det är tra­fik­kon­to­ret i sta­den som står bakom pro­jek­tet. Sam­ti­digt me­nar han att en of­fent­lig to­a­lett be­hövs i par­ken, ef­tersom det lig­ger en plask­damm här.

– Men jag har upp­märk­sam­mats på att det finns syn­punk­ter på pla­ce­ring­en och jag kan för­stå det, sä­ger han.

To­an kan in­te flyt­tas

Mar­kus Nils­son, pro­jekt­le­da­re på tra­fik­kon­to­ret, sä­ger att an­sö­kan för bygg­lo­vet skic­ka­des in fö­re hans tid med pro­jek­tet. Där­för kan han in­te sva­ra på var­för man har valt att pla­ce­ra to­a­let­ten vid gran­nar­nas bal­kong­er.

– Jag kan för­stå att pla­ce­ring­en är nå­got olyck­ligt ut­i­från de bo­en­des per­spek­tiv men sam­ti­digt så blir det all­tid re­ak­tio­ner när to­a­let­ter ska byg­gas, sä­ger Mar­kus Nils­son.

Att helt en­kelt flyt­ta to­a­let­ten till and­ra si­dan par­ken fun­ge­rar in­te – ef­tersom bygg­lo­vet gäl­ler för den ex­ak­ta pla­ce­ring­en som man sökt för. Det är in­te hel­ler ak­tu­ellt att stop­pa byg­get och an­sö­ka om ett nytt bygg­lov ef­tersom det skul­le kos­ta peng­ar och ta tid.

”Väl­digt olyck­ligt”

Det är Wal­len­stam som äger fler­fa­miljs­hu­sen som be­står av hy­res­rät­ter. En­ligt Eli­sa­beth Vans­vik, press­an­sva­rig på Wal­len­stam, har de in­te har fått in­for­ma­tion från sta­den un­der bygg­lovs­pro­ces­sen.

– Det är väl­digt olyck­ligt att vi och vå­ra hy­res­gäs­ter drab­bas av det­ta. Ty­värr så ver­kar vi in­te ha möj­lig­het att på­ver­ka det­ta pro­jekt, skri­ver hon i ett sms till StockholmDirekt.

När ett pro­jekt in­te stri­der mot gäl­lan­de de­talj­plan så in­for­me­ras in­te gran­nar in­nan bygg­lo­vet är klub­bat. Dä­re­mot fick Wal­len­stam in­for­ma­tion om bygg­lo­vet när det klub­ba­des och de ha­de då tre vec­kor på sig att över­kla­ga be­slu­tet till läns­sty­rel­sen, vil­ket in­te gjor­des.

– Det är jät­tet­rist och po­äng­en med en ute­plats för­svin­ner. De kun­de väl ha tit­tat ut en an­nan plats, ba­ra för att man får byg­ga på en plats så be­hö­ver man väl in­te gö­ra det. Vi kom­mer att gö­ra nå­gon form av över­kla­gan, även om den in­te går ige­nom, för att vi­sa vårt miss­nö­je, sä­ger Per Axelsson.

FO­TO: MIKAEL AN­DERS­SON

NÖD­VÄN­DIGT? Gran­nar­na Tau­no To­lo­nen, Jo­han Lin­dell och Per Axelsson står där to­a­let­ten ska byg­gas, i bak­grun­den syns de­ras hus någ­ra me­ter från plat­sen. To­a­let­ten ska stå klar in­nan års­skif­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.