Dags för årets hälso­dag på Eg­ge­by gård

Spånga Tidning - - Spånga Tidning -

Näs­ta sön­dag ord­nar Jär­va folkets park en hälso­dag på Eg­ge­by gård i Spånga. På sche­mat står Qi­gong, hand­mas­sage, eko­lo­gisk hud­vård, mag­dans och en mark­nad i sa­m­ar­be­te med Tens­ta-Hjuls­ta kvin­no­cen­ter och Blå vägen.

– Det är sjun­de el­ler åt­ton­de året vi ord­nar hälso­dag och pro­gram­met är ut­for­mat ef­ter målgup­pen som bru­kar kom­ma, kvin­nor i me­del­ål­dern. Sen hop­pas vi så klart att även män kom­mer! sä­ger The­re­se Storm, verk­sam­hets­chef för Jär­va folkets park.

Det blir ock­så fö­re­läs­ning­ar och works­hops med häl­so­te­ma un­der da­gen och smak­pro­ver på nyt­ti­ga shots och smoot­hi­es ut­lo­vas. Ak­ti­vi­te­ter­na sker den 14 ok­to­ber, kl 11–16, och är gra­tis

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.