Ron­del­len är skat­te­peng­ar i sjön

Spånga Tidning - - Spånga Tidning - Per Ax­berg

Man kan med fog und­ra över sats­ning­en på att byg­ga om Råck­sta­ron­del­len och Is­landstor­get.

En­ligt sta­den (Da­ni­el Helldén, MP) är det för att öka fram­kom­lig­he­ten för gå­en­de och cy­klis­ter.

När nu Råck­sta­ron­del­lens ar­be­te är av­slu­tat så är det svårt att se nå­gon skill­nad alls och li­ka är det med om­bygg­na­den av Is­landstor­get.

På des­sa plat­ser har det in­te va­rit någ­ra pro­blem alls ti­di­ga­re, så här har man kas­tat peng­ar­na i sjön.

Peng­ar­na ha­de gjort mer nyt­ta ge­nom att re­no­ve­ra lokal­ga­tan Bergs­lag­vä­gen där även cy­klis­ter fär­das.

Lokal­ga­tan mel­lan Åkes­hov och Is­landstor­get är i så be­dröv­ligt skick så den snart ej är far­bar.

FO­TO: MIKAEL AN­DERS­SON

RÅCK­STA­RON­DEL­LEN. Det blev in­te skill­nad ef­ter om­bygg­na­tio­nen, me­nar in­sän­dar­skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.