Nu ska polisen öka när­va­ron i Spånga C

Spånga Tidning - - Sidan 1 - Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­o­tou

Nya kom­mun­po­li­sen Andre­as Borg­brant lo­var mer po­lisnär­va­ro i Spånga cent­rum och Brom- sten. Han ser ock­så över­vak­nings­ka­me­ror som ett bra hjälp­me­del för att kla­ra upp brott.

Andre­as Borg­brant är ny i rol­len som kom­mun­po­lis för Spånga-Tens­ta men en ve­te­ran i om­rå­det. Så här sä­ger han om någ­ra av Spång­a­bor­nas hjär­te­frå­gor − och lo­var sam­ti­digt ökad när­va­ro i Spånga cent­rum och Broms­ten. Andre­as Borg­brant har just bör­jat sin nya tjänst som kom­mun­po­lis i Spånga-Tens­ta när vi ses på tor­get i Spånga cent­rum.

Han har job­bat i Spånga och Jär­va­om­rå­det se­dan 2005 så han kan stads­de­len. Att trygg­hets­frå­gan är stor bland Spång­a­bor­na kän­ner han väl till.

Men det är vik­tigt att skil­ja på otrygg­het och sä­ker­het, me­nar Andre­as Borg­brant.

− Spånga stic­ker in­te ut i brotts­sta­tisti­ken ge­ne­rellt, även om en­sta­ka hän­del­ser kan gö­ra det. In­brott och rån pe­a­kar då och då, liksom på and­ra stäl­len, sä­ger han.

”Ka­me­ror ing­en lös­ning”

Sam­ti­digt un­der­stry­ker han att man in­te ska för­ringa den upp­le­va otrygg­he­ten.

− Vi tar den på all­var. Vi kom­mer till ex­em­pel att ha ett ökat fo­kus på Spånga cent­rum, sta­tions­om­rå­det och Broms­ten en tid fram­ö­ver. Ökad po­lisnär­va­ro, fot­patrul­ler ute. Och vi kom­mer att ta kon­takt med nä­ringsid­ka­re i om­rå­det för att hö­ra hur de ser på trygg­hets­frå­gan, sä­ger Andre­as Borg­brant.

Över­vak­nings­ka­me­ror och ord­nings­vak­ter runt Spånga cent­rum som många har ef­ter­frå­gat de se­nas­te åren tyc­ker han vo­re bra.

− Ka­me­ror är ing­en lös­ning på pro­blem men ett

Spånga stic­ker in­te ut i brotts­sta­tisti­ken ge­ne­rellt.

jät­te bra hjälp­me­del för att kla­ra upp brott. Fast de er­sät­ter in­te vitt­nen som stäl­ler upp och pra­tar om sa­ker de sett. Med nu­va­ran­de lag­stift­ning kan vi in­te mo­ti­ve­ra ka­me­ror runt Spånga torg, men det kan kom­ma att bli enkla­re för polisen att få till­stånd för det fram­ö­ver, sä­ger Andre­as Borg­brant.

Det sak­nas vux­na ute

Det polisen of­ta sak­nar i ute­mil­jön är vux­na som rör sig ute om kväl­lar­na.

− Fram­för allt skul­le ord­nings­vak­ter in­ne­bä­ra fler vux­na ute, fler ögon som ser vad som hän­der. Det skul­le sä­kert gö­ra att en del kän­de sig tryg­ga­re, sä­ger Andre­as Borg­brant.

Rol­len som kom­mun­po­lis in­för­des i sam­band med den sto­ra om­or­ga­ni­sa­tio­nen in­om polisen som drog igång 2015 och det har va­rit li­te lud­digt vad det egent­li­gen in­ne­bär.

− Nu har det lan­dat. Rol­len är tyd­li­ga­re och mer stra­te­gisk än den kanske var från bör­jan. Som kom­mun­po­lis är man an­sik­tet ut­åt, job­bar med stads­de­len, and­ra ex­ter­na par­ter och all­män­he­ten, byg­ger re­la­tio­ner. Men en av de vik­ti­gas­te upp­gif­ter­na är att för­med­la en kor­rekt lä­ges­bild när det hän­der nå­got. Då det upp­står många ryk­ten och oro i det aku­ta sta­di­et ska vi se till att rätt in­for­ma­tion går ut, sä­ger An­de­ras Borg­brant.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

ÖKAR NÄR­VA­RON. Kom­mun­po­li­sen Andre­as Borg­brant ser ka­me­ror i Spånga cent­rum som ett bra hjälp­me­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.