Är jag den en­da som ha­tar svamp­plock?

Spånga Tidning - - Spånga - VECKANS KÄNS­LA

GLAD. Kol­la­de i ka­len­dern och in­såg att ju­len lig­ger bra i år när det gäl­ler le­di­ga da­gar. Skön in­sikt när som­ma­rens se­mes­ter känns av­läg­sen.

Mot sko­gen och svam­pen!” ”14 li­ter ren­sa­de, 10 kvar – jip­pie!” Svamp­sä­song­en är i full gång vil­ket in­te minst märks av i so­ci­a­la me­di­er. Bild ef­ter bild dy­ker upp på gla­da vän­ner och be­kan­ta som ÄNT­LI­GEN får ge sig ut med svamp­kor­gen.

Jag har låt­sats att jag ock­så ser my­set i att le­ta ef­ter nå­got som man kanske in­te ens hit­tar, ren­sa från jäv­la barr och sen för­väl­la för att glöm­ma bort dem i fry­sen. Jag är led­sen, jag ser helt en­kelt in­te po­äng­en. Ge mig en skogs­pro­me­nad och jag är super­nöjd. Ge mig en svamp­to­ast och ett glas rött och jag är än­nu nöj­da­re. Men be mig in­te att kom­bi­ne­ra des­sa två ak­ti­vi­te­ter. Det är för trist.

Som tur är finns ju sko­gens gu­la guld på and­ra håll än i sko­gen (hej mat­af­fä­ren). Till hö­ger tip­sar fy­ra Väs­te­rorts­bor om si­na bäs­ta svamprät­ter – oav­sett var den är hit­tad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.