Elev tog med va­pen till sko­la

Spånga Tidning - - Västerort -

För­ra ons­da­gen lar­ma­des polisen till In­ter­na­tio­nel­la eng­els­ka sko­lan i Bromma ef­ter att en elev ha­de sett en an­nan elev med ett va­pen­lik­nan­de fö­re­mål. Det vi­sa­de sig va­ra ett rik­tigt skjut­va­pen, men som var ”plug­gat” allt­så in­te möj­ligt att skju­ta med.

– Vi har såklart haft di­a­log med polisen, men de ser det som en iso­le­rad hän­del­se, sä­ger sko­lans rek­tor Mar­cus Se­gerstedt.

Si­tu­a­tio­nen var ald­rig hot­full ut­an vap­net ha­de tro­li­gen ta­gits med till sko­lan för att vi­sas upp av ele­ven, me­nar han.

Ele­ven är nu av­stängd un­der ti­den som ut­red­ning­en på­går. Polisen har skri­vit en an­mä­lan om va­pen­brott.

– Se­dan får vi se vil­ket be­slut vi tar till­sam­mans med so­ci­al­tjäns­ten och vård­nads­ha­va­re, sä­ger Mar­cus Se­gerstedt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.