Så kan Spångas nya stads­del bli

Spånga Tidning - - Spånga - Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­o­tou

Broms­tens­sta­dens and­ra etapp har gång på gång för­se­nats. Men nu är det dags – i vec­kan vän­ta­des de­talj­pla­nen klub­bas i stads­bygg­nads­nämn­den. Ut med gam­la in­du­stri­er, in med mo­der­na lä­gen­he­ter, bu­ti­ker, en park, för­sko­lor och sko­la. Pla­nen på att gö­ra om Broms­tens in­du­stri­om­rå­de god­kän­des re­dan 2006 men än har in­te spa­den satts i mar­ken.

Det be­ror till stor del på att mar­ken egent­li­gen är gans­ka vär­de­lös att byg­ga på. Det är myc­ket ler­mark som mås­te för­stär­kas och man be­hö­ver ta höjd för Spång­a­åns över­sväm­nings­risk.

– Att sta­den än­då vill in­ve­ste­ra och gö­ra plat­sen bygg­bar är dels en trygg­hets­frå­ga – in­du­stri­om­rå­det är in­te ak­tivt läng­re, dels är det ett bra lä­ge nä­ra kol­lek­tiv­tra­fik, sä­ger Se­basti­an Wahl­ström Klamp­fl, hand­läg­ga­re på stads­bygg­nads­kon­to­ret.

Förs­ta etap­pen, med drygt 600 bo­stä­der, en park och en för­sko­la, är an­ta­gen men ar­be­tet har in­te på­bör­jats än­nu. Det­ta på grund av att en upp­hand­ling över­kla­gats, en­ligt upp­gift på sta­dens hem­si­da för pro­je­ke­tet.

I tors­dags, ef­ter att den här tid­ning­en gick i tryck, skul­le de­talj­pla­nen för and­ra etap­pen upp för be­slut i stads­bygg­nads­nämn­den. Igen. I den in­går runt 1000 lä­gen­he­ter längs Skogs­ängs­vä­gen och en för­sko­la med åt­ta av­del­ning­ar.

Sist ären­det var up­pe var i ja­nu­a­ri. Då be­slu­ta­des att Broms­tens IP, där man vil­le byg­ga en F-9-sko­la för 900 ele­ver, helt skul­le tas bort ur pla­nen för etapp två. Skä­let var att skol­för­sla­get fått mas­siv kri­tik från bo­en­de, lo­ka­la po­li­ti­ker och fot­bolls­klub­ben Broms­tens IK.

Där­med blir det ing­en ny sko­la i den and­ra etap­pen, trots att sta­dens egen pro­gnos vi­sar att det be­hövs – an­nars är risken akut plats­brist år 2023.

– Vi har tit­tat på al­ter­na­ti­va plat­ser, till ex­em­pel Sol­hems boll­plan, Broms­tens­glug­gen ut mot E18 el­ler an­nan mark in­om Broms­tens­sta­den. Det sista skul­le dock krä­va mark­köp. Broms­tens IP är ock­så fort­fa­ran­de ett al­ter­na­tiv, sä­ger Se­basti­an Wahl­ström Klamp­fl.

I tjäns­teut­lå­tan­det he­ter det att skol­frå­gan be­hö­ver ut­re­das vi­da­re och att man mås­te star­ta en ny pro­cess för att hit­ta en plats för sko­lan.

För­ut­satt att po­li­ti­ker­na god­kän­de de­talj­pla­nen i vec­kan, ska den vi­da­re till kom­mun­full­mäk­ti­ge för att an­tas. Se­dan kan änt­li­gen byg­get bör­ja.

– Det kom­mer att krä­vas myc­ket för­ar­be­ten, mar­ken ska för­stär­kas. Om un­ge­fär två år kom­mer den förs­ta byggak­tö­ren att kun­na på­bör­ja byg­gan­det, sä­ger Se­basti­an Wahl­ström Klamp­fl.

Ti­di­gast 2023 kan de förs­ta bo­en­de flyt­ta in i etapp två av Broms­tens­sta­den.

IL­LUST­RA­TION: LARS­SON AR­KI­TEK­TER

VI­SION. Så här kan en del av bo­stä­der­na se ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.