Själv­kö­ran­de bus­sar på gång i Barkar­bys­ta­den

Spånga Tidning - - Västerort - Lou­i­se Born­hall

Det är in­te ba­ra män­ni­skor som be­hö­ver öv­nings­kö­ra för att kla­ra kör­kor­tet – det gäl­ler även själv­kö­ran­de bus­sar. Nu ”lad­dar” Barkar­bys­ta­dens nya färd­me­del upp för pre­miär­tu­ren. Nu i oktober ska tre själv­kö­ran­de, elekt­ris­ka mi­ni­bus­sar bör­ja tra­fi­ke­ra Barkar­bys­ta­den, som kom­mer att in­gå i den van­li­ga SL-tra­fi­ken. Men in­nan dess kör de pas­sa­ge­rar­lö­sa en pe­ri­od.

– Bus­sar­na ska åka runt ut­an pas­sa­ge­ra­re och byg­ga upp en kun­skap över in­fra­struk­tu­ren i Barkar­bys­ta­den och ska­pa en vir­tu­ell räls över tra­fi­ken och om­rå­det, sä­ger Da­vid Erix­on, kom­mu­ni­ka­tions­chef på No­bi­na.

Syf­tet är helt en­kelt att bus­sar­na ska lä­ra kän­na om­rå­det, till ex­em­pel ve­ta var fart­hin­der finns. Det kom­mer all­tid att fin­nas en värd om­bord på bus­sen, om någ­ra hin­der skul­le upp­stå på vägen.

Bus­sar­na har plats för el­va pas­sa­ge­ra­re och kom­mer att rul­la i en max­has­tig­het på 20 km/tim mel­lan bo­stads­kvar­ter, Her­resta­sko­lan och Sto­ra Tor­get i Barkar­bys­ta­den.

Ex­akt da­tum för pre­miä­ren är än­nu in­te satt.

FÖRARLÖST. Så här ser de själv­kö­ran­de bus­sar­na ut som ska tra­fi­ke­ra Barkar­bys­ta­den i oktober.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.