För­säm­ring för bi­lis­ter i Råcksta-ron­del­len

Spånga Tidning - - Tyck Om! - Lil­le­mor Lars­son

I in­sän­da­ren an­gå­en­de om­bygg­na­den av Råck­sta­ron­del­len (tid­ning­en, den 6 oktober) och kors­ning­en vid Is­landstor­get står det att det in­te bli­vit nå­gon skill­nad.

Jo, vid Is­landstor­get har det bli­vit det för bil­tra­fi­ken. Plöts­ligt har hö­ger kör­fält smal­nats av till för­mån för stör­re gräsy­ta! Allt­så var­ken gång- el­ler cy­kel­väg! Var­för? Sen har man gjort nån kons­tig li­ten böj på mitt­lin­jen fram­me vid tra­fik­lju­sen så att en nor­mal­stor bil i al­la fall hål­ler sig in­om fil­mar­ke­ring­en. Ha­de va­rit bätt­re om man ta­git av gräsy­tan och gjort en egen fil för de som ska svänga hö­ger. Det­ta gäl­ler i bå­da rikt­ning­ar­na.

Pub­li­ce­rad för­ra vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.