M vill om­bil­da fler hy­res­rät­ter i för­or­ter

Spånga Tidning - - Sidan 1 - Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­o­tou Per Brandt

Bo­en­de i yt­tersta­den ska få om­bil­da si­na hy­res­rät­ter till bo­stads­rät­ter, med­de­lar nya bo­stads- och fas- tig­hets­bor­garr­rå­det Den­nis We­din (M). S är oro­li­ga att det le­der till splitt­ring­ar bland gran­nar.

Möj­lig­he­ten att om­bil­da gäl­ler var­ken in­nersta­den el­ler när­för­or­ter­na ut­an en­dast yt­tersta­den.

Bo­en­de i yt­tersta­den ska få om­bil­da si­na lä­gen­he­ter i all­män­nyt­tan till bo­stads­rät­ter, pre­cis som när Al­li­an­sen styr­de för­ra gång­en. Det be­ske­det ger nya bo­stads- och fas­tig­hets­bor­garr­rå­det Den­nis We­din (M). Spång­a­mo­de­ra­ten Den­nis Wedins nya jobb är att ba­sa över bo­stads- och fas­tig­hets­frå­gor i stads­hu­set de kom­man­de fy­ra åren.

Ett av de förs­ta be­ske­den han ger är att bo­en­de i all­män­nyt­tans be­stånd i yt­tersta­den få möj­lig­het att om­bil­da si­na hy­reslä­gen­he­ter till bo­stads­rät­ter.

Kan det även bli ak­tu­ellt i in­nersta­den?

– Nej. Möj­lig­he­ten att om­bil­da gäl­ler var­ken in­nersta­den el­ler när­för­or­ter­na ut­an en­dast yt­tersta­den där det finns över­vä­gan­de an­del hy- res­rät­ter. Be­slu­tet mås­te kom­ma från de bo­en­de själ­va och för­sälj­ning­en ska ske till mark­nads­mäs­si­ga pri­ser, sä­ger Den­nis We­din.

Det nya grön­blåa sty­ret har nu även satt som mål att byg­ga 10 000 kli­mats­mar­ta bo­stä­der om året fram till 2025.

– Det blir en bland­ning av bo­stads­rät­ter och hy­res­rät­ter. Vi har in­te sagt nå­got om för­del­ning­en men vi vill ha blan­da­de upp­lå­tel­se­for­mer, sä­ger Den­nis We­din.

För att nå upp till 10 000 bo­stä­der var­je år vill han star­ta ett in­ternt ar­be­te med syf­te att kor­ta hand­lägg­nings­ti­der­na.

På fas­tig­hets­si­dan vill han dra igång en in­ven­te­ring av sta­dens fas­tig­hets­be­stånd.

– Vi ska va­ra den bäs­ta för­val­ta­ren men det mås­te fin­nas ett syf­te för vå­ra fas­tig­he­ter. De som in­te fyl­ler ett syf­te kan det bli ak­tu­ellt att säl­ja och på så sätt få in peng­ar till sta­den, sä­ger Den­nis We­din.

Du är ju Spång­a­bo och har fram tills nu sut­tit som le­da­mot i stads­dels­nämn­den i Spånga- Tens­ta. Vad har det för be­ty­del­se för Spånga-Tens­ta att du nu tar plats i po­li­ti­kens topp­skikt?

– En stor frå­ga är ju trygg­hets­frå­gan och nu får jag be­vi­sa i hand­ling att vi gör nå- got åt det­ta. Jag ser fram emot det trygg­hets­pa­ket vi ska läg­ga fram med fler ord­nings­vak­ter, över­vak­nings­ka­me­ror och en trygg­hets­jour för bland an­nat nä­ringsid­ka­re i Spånga-Tens­ta, sä­ger Den­nis We­din.

Jan Va­le­skog (S) av­gå­en­de stads­bygg­nads­bor­gar­råd, me­nar att be­ske­det om om­bild­ning­ar­na kom­mer le­da till ” dra­ma­tiskt mins­kat bo­stads­byg­gan­de” och splitt­ring mel­lan gran­nar.

– Det är det förs­ta av en rad be­sked som kom­mer hand­la om om­bild­ning­ar och ut­för­sälj­ning­ar. Vårt kon­cept är att för­tä­ta i de här om­rå­de­na, ta bort fy­sis­ka och so­ci­a­la bar­riä­rer och byg­ga ihop väl­bär­ga­de och eko­no­misk ut­sat­ta om­rå­den. Byggs det fler bo­stä­der ökar sta­tu­sen i de om­rå­de­na, sä­ger Va­le­skog.

FO­TO: MAJA BRAND, PRESSBILD

OMBILDNING. Den­nis We­din (M), in­fälld, är nytt fas­tig­hets- och bo­stads­bor­gar­råd. Ett av de förs­ta be­ske­den är att bo­en­de i all­män­nyt­tans be­stånd i för­or­ter ska få om­bil­da si­na lä­gen­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.