Ul­la tar hand om si­na gran­nar

Spånga Tidning - - Sidan 1 -

”Nå­gon mås­te se till att sa­ker hän­der”. Det mot­tot le­ver Väl­ling­by­bon Ul­la Mattsson ef­ter – och hon vän­tar in­te på att nå­gon an­nan ska fixa. Nu vill hon in­spi­re­ra and­ra till att ta sig tid att hjäl­pa varand­ra.

Jag flyt­ta­de till Väl­ling­by i ung­do­mens da­gar 1953 och minns när Väl­ling­by cent­rum in­vig­des. Det var en fest­lig dag! På den ti­den åk­te folk hit från he­la stan för att tit­ta på cent­rum. Jag trivs i Väl­ling­by och tyc­ker om min gård väl­digt myc­ket. Jag bru­kar stä­da och hål­la ord­ning här. Vi be­höv­de en trapp så jag såg till att det bygg­des en, den kal­las nu för ”Ul­las trapp”. Nu hål­ler jag på att se till att de by­ter ut någ­ra av plat­tor­na på mar­ken här på går­den – folk kan ju hal­ka an­nars. En gång ploc­ka­de jag en hel hink full med fim­par och skic­ka­de till Svens­ka bo­stä­ders VD för att han skul­le få se hur det ser ut. I mit­ten sat­te jag en ros. Ef­teråt frå­ga­de jag ho­nom om han blev arg på mig men han sa ”fler bor­de va­ra som du, Ul­la”.

Det är bra ung­ar som bor här på går­den. Jag mu­tar dem med ka­kor och go­dis för att de ska hål­la ord­ning, ha­ha. När det kom­mer barn hit som in­te bor här sä­ger jag att de är väl­kom­na att va­ra vå­ra gäs­ter. Men de får in­te skrä­pa ner el­ler cyk­la på gräs­mat­tan.

Jag vet in­te var jag får all ener­gi ifrån men jag tyc­ker om att job­ba och nå­gon mås­te ju se till att sa­ker hän­der. Min mam­ma var li­ka­dan. När jag var li­ten lät hon al­la som be­höv­de få kom­ma hem till oss och dric­ka en kopp kaf­fe och äta en smör­gås. Jag satt un­der bor­det och en gång sa jag att jag tyck­te att de luk­ta­de il­la. Då sa mam­ma att de har in­te möj­lig­het att tvät­ta sig så det fick jag in­te gnäl­la om.

Jag tyc­ker om att hjäl­pa mi­na med­män­ni­skor och det blir of­ta män­ni­skor som är i sam­häl­lets yt­ter­kan­ter. Folk bru­kar ringa mig för de vet att jag gär­na la­gar mat och är van vid att skri­va brev till myn­dig­he­ter. Jag öns­kar att fler bör­jar hjäl­pa varand­ra. Köp li­te rost­biff, ta ett glas vin och pladd­ra li­te. Det be­hö­ver in­te va­ra så svårt.

Jag öns­kar att fler bör­jar hjäl­pa varand­ra. Köp li­te rost­biff, ta ett glas vin och pladd­ra li­te.

Be­rät­tat för: Eve­li­na Hertz | Fo­to: Mikael An­ders­son Ul­la Mattsson. ”Man ska in­te mä­ta ål­der, man ska mä­ta kon­dis. Men jag är i den öv­re kre­ma­to­ri­e­ål­dern, det kan du skri­va.” ”Att trä­na på Växt­hu­set, de är så duk­ti­ga där”.”Jag är myc­ket för­tjust i kok­kons­ten och la­gar myc­ket grönt.””Att må­la på pors­lin, od­la och få­gel­skåd­ning. Jag har sett duv­hök och grågäss som kom i en plog här i Väl­ling­by.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.