Ny tjänst be­rät­tar var pen­deln är

Spånga Tidning - - Spånga -

Trött­nat på att vän­ta på en pen­del som ald­rig kom­mer? Nu kan du åt­minsto­ne få ve­ta var den står still. Den nya tjäns­ten Pen­del­koll.se, som ta­gits fram av MTR i sam­ar­be­te med SL lan­se­ra­des härom­vec­kan.

Den gör att re­se­nä­rer kan sö­ka på al­la sta­tio­ner i pen­del­tågs­nä­tet, och få re­al­tids­in­fo om var näs­ta an­kom­man­de och av­gå­en­de tåg be­fin­ner sig just nu.

An­vän­dar­na får ock­så en lis­ta över de när­mas­te av­gång­ar­na, och de fem se­nas­te sök­ning­ar­na spa­ras au­to­ma­tiskt på första­si­dan. Längst ner på si­dan finns in­for­ma­tion om stör­ning­ar i tra­fi­ken.

FO­TO: MIKAEL AN­DERS­SON

FÖR­SE­NING­AR? På den nya hem­si­dan kan du kol­la var pen­del­tå­get be­fin­ner sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.