För­slag: Bygg en lek­plats vid Spånga IP

Spånga Tidning - - Spånga -

En bo­en­de i Spånga-Tens­ta har skic­kat in ett med­bor­gar­för­slag som går ut på att stads­de­len bor­de byg­ga en lek­plats vid Spånga IP.

”En på­kostad, rik­tigt bra lek­plats, kanske som en parklek, med pool”, skri­ver för­slag­stäl­la­ren.

Hen me­nar att en lek­plats pre­cis på grän­sen mel­lan Sol­höj­den, Bromsten och Tens­ta skul­le bi­dra till en bätt­re in­teg­ra­tion in­om stads­de­len.

”En na­tur­lig plats att mö­tas på för folk med oli­ka so­cio­e­ko­no­misk bak­grund”, skri­ver per­so­nen.

Näs­ta tors­dag ska po­li­ti­ker­na i stads­dels­nämn­den ta ställ­ning till om de vill skic­ka frå­gan vi­da­re till för­valt­ning­en för be­red­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.