Per­so­nal vitt­nar om

Lågt i tak och härskar­tek­ni­ker från che­fer om man rap­por­te­rar hot el­ler and­ra in­ci­den­ter på job­bet. Det vitt­nar per­so­nal in­om Spånga-Tens­ta stads­dels­för­valt­ning om. AN­STÄLL­DA I SPÅNGA-TENS­TA: Vi vå­gar in­te an­mä­la hot av räds­la

Spånga Tidning - - Spånga -

In­ci­den­ter un­der ar­bets­tid, som till ex­em­pel hot, våld, ska­dor el­ler ris­ker man ob­ser­ve­rar ska en­ligt rikt­lin­jer i Stock­holms stad rap­por­te­ras i Kia, ett in­ternt sy­stem för al­la an­ställ­da in­om sta­den. ”Hell­re för myc­ket än för li­te”, är den of­fi­ci­el­la upp­ma­ning­en.

Men i Spånga-Tens­ta vitt­nar an­ställ­da om att det­ta in­te ses med bli­da ögon bland che­fer, vil­ket Sve­ri­ges Ra­dio var först att be­rät­ta om.

– Den som rap­por­te­rar hän­del­ser kan få su­ra blic­kar av che­fen, el­ler så pra­tar in­te che­fen med den an­ställ­de på en vec­ka. Man kan bli från­ta­gen ro­li­ga ar­bets­upp­gif­ter och det fö­re­kom­mer att an­ställ­da kal­las in på ”kons­ti­ga sam­tal”, be­rät­tar en an­ställd in­om för­valt­ning­en, som vill va­ra ano­nym, för Spånga Tid­ning.

De ” kons­ti­ga sam­ta­len” hand­lar of­ta mer om den an­ställ­da själv än om hän­del­sen, en­ligt käl­lan.

– Man sä­ger ”jag såg att du rap­por­te­rat det här i Kia, be­hö­ver du stöd?”. Man fo­ku­se­rar allt­så på den an­ställ­das käns­lor i stäl­let för på vil­ka åt­gär­der som kan be­hö­vas för att hän­del­sen in­te ska upp­re­pas, sä­ger hen.

Ge­nom­sy­ran­de pro­blem

En an­nan an­ställd me­nar att det är en del av ett ar­bets­mil­jöpro­blem som ge­nom­sy­rar verk­sam­he­ten.

– Det är in­te ovan­ligt att bli för­löj­li­gad el­ler ut­skälld av che­fen. Det ska­pas in­tri­ger och che­fer ta­lar il­la om varand­ra vil­ket på­ver­kar al­la an­ställ­da. Jag har vid fle­ra till­fäl­len trös­tat leds­na kol­le­gor och jag har själv ång­est på job­bet på grund av ar­bets­mil­jön, sä­ger per­so­nen, som job­bar på en en­het in­om stads­dels­ut­veck­ling.

Char­les Lang, är hu­vud­skydds­om­bud i Spånga-Tens­ta.

– Jag har in­te haft upp­dra­get som hu­vud­skydds­om­bud så länge och blev upp­märk­sam­mad på det­ta för en må­nad se­dan. Från fac­kets si­da ser vi att det finns ex­em­pel där per­so­nal valt att in­te rap­por­te­ra hän­del­ser som till ex­em­pel hot, i Kia, för man vill in­te gö­ra sig be­svär­lig, sä­ger Char­les Lang.

”Ser all­var­ligt på det”

Han be­skri­ver det som en nor­ma­li­se­rings­kul­tur och att fac­ket nåtts av upp­gif­ter om att fle­ra an­ställ­da fått ut­stå härskar­tek­ni­ker från che­fer.

– Vi ser väl­digt all­var­ligt

Vi vill ju ald­rig att hot och våld nor­ma­li­se­ras.

UPP­MA­NAR. Stads­dels­di­rek­tö­ren i Spånga-Tens­ta, Per Kjel­lan­der, upp­ma­nar an­ställ­da att hö­ra av sig di­rekt till ho­nom om de upp­le­ver att de ut­sätts för hot och på­tryck­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.