VÄLKOMMEN TILL DEN MEST HEMLIGA BU­TI­KEN I SPÅNGA

Inga skyl­tar, ing­en re­klam. Ta en titt i Spång­as dol­da bu­tik. Om du hit­tar den.

Spånga Tidning - - Sidan 1 - Stella Papapanagiotou 073-600 54 96 stella.papapanagiotou@di­erkt­press.se

In­nan­för sto­ra skylt­föns­ter, men helt ut­an för­kla­ring, hu­se­rar ett fa­mil­je­fö­re­tag med över 30 år på nac­ken, ett sten­kast från Spånga cent­rum. En dol­dis som nu väl­kom­nar be­sö­ka­re – om de hit­tar dit.

Näs­tan al­la som tit­tar in i bu­ti­ken på Dags­verks­vä­gen i Spånga gör det med sam­ma frå­ga: Vad är det här för stäl­le? Och då har Sol­hem in­red­ning än­då le­gat på sam­ma adress se­dan 1982.

– Det har all­tid va­rit så, ha­ha, vi har in­te ens en skylt ut­an­för, sä­ger Eri­ka Ull­vin, en av ägar­na.

Egent­li­gen är hon ut­bil­dad geo­log och job­ba­de som mil­jö­in­spek­tör när pap­pa An­ders, som star­ta­de fö­re­ta­get, var re­do att gå i pen­sion för åt­ta år se­dan. Sam­ti­digt ha­de Eri­ka små­barn hem­ma och det var lång pend­ling till job­bet.

– Och jag gil­la­de tan­ken på att dri­va eget, sä­ger hon.

I pap­pas fot­spår

Sa­ken var biff. Till­sam­mans med sin sto­re­bror Jo­a­cim be­stäm­de hon sig för att ta över fa­mil­je­fö­re­ta­get och ut­veck­la det vi­da­re. Från att ti­di­ga­re en­dast ha för­med­lat möb­ler till oli­ka åter­för­säl­ja­re, bland an­nat till den gam­la iko­nis­ka bu­ti­ken Spånga bo­sätt­ning på Spånga torg, ska­pa­de de en on­li­ne­bu­tik, som även pri­vat­per­so­ner kun­de hand­la i.

Men trots att lo­ka­len de hu­se­rar i har sto­ra skylt­föns- ter fanns ing­en plan på att gö­ra om den till en re­gel­rätt bu­tik.

– Men se­dan märk­te vi att kun­der­na som ha­de be­ställt va­ror och skul­le häm­ta dem of­ta bad att få se sa­ker i verk­lig­he­ten. Så då pac­ka­de vi upp en del gre­jer här, sä­ger Eri­ka Ull­vin.

Sak­ta men sä­kert blev det mer av en bu­tik och se­dan all­de­les ny­li­gen går det fak­tiskt att hand­la på plats.

– Det har va­rit en smy­gan­de över­gång, sä­ger Eri­ka Ull­vin.

Inga pla­ner på skyl­tar

I sam­ma ve­va be­stäm­de sig sys­ko­nen för att byg­ga om i lo­ka­len vil­ket kom­mer att dubb­la ut­ställ­nings­y­tan.

– Men vi har just bör­jat och vi gör allt själ­va, Så det blir väl klart om ett halv­år el­ler så. Vi gör ing­en re­klam och nå­gon skylt har vi in­te pla­ne­rat sät­ta upp ut­an­för nu hel­ler. Folk gil­lar att själ­va upp­täc­ka nya stäl­len, sä­ger Eri­ka Ull­vin.

Kun­der­na bad att få se sa­ker i verk­lig­he­ten. Så då pac­ka­de vi upp en del gre­jer här.

FO­TO: MIKAEL AN­DERS­SON

DOL­DIS. ”Folk gil­lar att själ­va upp­täc­ka nya stäl­len”, sä­ger Eri­ka Ull­vin, som dri­ver bu­ti­ken i Spånga ut­an en en­da skylt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.