Ta­lang­en To­va, 17, dröm­mer om USA

Spånga Tidning - - Sidan 1 - Jon­na Claes­son 073-600 69 31 jon­na.claes­[email protected]­rekt­press.se

To­va Sa­bel, 17, från Brom­ma, bör­ja­de spe­la bas­ket för sex år se­dan. I dag är hon om­ta­lad som en av Eu­ro­pas mest ta­lang­ful­la bas­ket­spe­la­re i sin ål­der – och hon sik­tar mot stjär­nor­na.

To­va är upp­vux­en i en id­rotts­fa­milj och har mer el­ler mind­re all­tid va­rit ak­tiv in­om nå­gon id­rott. När hon var li­ten var det fri­id­rott och gym­nas­tik som gäll­de men i el­va­års­ål­dern tog hon ett förs­ta kliv in i bas­ket­värl­den.

– Mam­ma och pap­pa har spe­lat bas­ket så jag fick det väl där­i­från. Jag vet in­te ens om jag tyck­te det var så ro­ligt i bör­jan, men jag gil­la­de la­get och fast­na­de.

I dag går To­va and­ra året på gym­na­si­et med bas­ke­t­in­rikt­ning och har pre­cis bytt trä­ning­ar­na med Al­viks bas­ket i da­met­tan till att spe­la för klub­ben i högs­ta li­gan på hel­tid.

– Jag har trä­nat med li­gan för­ut, nå­gon gång i vec­kan. Men nu tyck­te man att jag var re­do att gö­ra det på hel­tid så då blev det så. Det är jät­te­ro­ligt och ett helt an­nat tem­po men just nu för­sö­ker jag ba­ra hit­ta min plats i la­get och gö­ra mitt bäs­ta såklart.

Om­ta­lad för sin ta­lang

Trots att To­va är yngst bland si­na lag­kam­ra­ter är hon re­dan en stor ta­lang och om­ta­lad som en av Eu­ro­pas främs­ta ta­lang­er i sin ål­der av Da­vid McCann, klubb­di­rek­tör, Al­vik Bas­ket.

– Jag har svårt att se det själv. Jag tän­ker in­te så. Jag är en män­ni­ska som in­te jäm­för mig med and­ra ut­an fo­ku­se­rar på hur jag kan bli bätt­re, sä­ger hon och tilläg­ger:

– I som­ras blev jag ut­ta­gen till ett Eu­ro­pa­lä­ger så jag vet att jag har ta­lang, men jag vet ock­så vad som krävs av mig för att bli än­nu bätt­re.

Dröm­mar om USA

För To­va är bas­ke­ten mer än en bollsport.

– Bas­ke­ten krä­ver så myc­ket mer än ba­ra fy­sik el­ler vad du har för för­ut­sätt­ning­ar rent fy­siskt. Man be­hö­ver va­ra smart och fat­ta snab­ba be­slut. Det är så brett.

I fram­ti­den dröm­mer To­va om att plug­ga på Col­lege i USA, men var el­ler när det blir vet hon in­te.

– Bas­ke­ten är ju stör­re där och det finns fler möj­lig­he­ter. Jag vet ju in­te om det blir så än­nu men det vo­re ro­ligt att åka dit när jag har ta­git stu­den­ten. Framö­ver vet jag in­te, just nu har jag ing­et dröm­lag ut­an jag vet ba­ra att jag kom­mer sik­ta högt.

Har du någ­ra tips på hur man blir en bra bas­ket­spe­la­re?

– Det är ald­rig för sent att bör­ja trä­na. Allt be­ror på tid och hur myc­ket hjär­ta du läg­ger ner i trä­ning­en. Det är gans­ka kul att ve­ta att det ba­ra är en själv som står för ut­veck­ling­en. Ing­en kan be­stäm­ma det åt en, sä­ger hon.

FO­TO: YLVA BERGMAN

DRÖM­MER OM USA. To­va Sa­bel har en var­dag som kan­tas av bas­ket. Nu spe­lar hon i högs­ta li­gan och dröm­mer om USA ef­ter stu­den­ten.

ALD­RIG FÖR SENT. To­va bör­ja­de spe­la bas­ket sent i jäm­fö­rel­se med hen­nes lag­kam­ra­ter. Men ett tips till den som vill bör­ja är att det ald­rig är för sent. ”Allt be­ror på hur myc­ket hjär­ta du läg­ger ner i trä­ning­en”, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.