Beske­det: Tenstas graf­fiti­vägg ska in­te ri­vas

Spånga Tidning - - Sidan 1 - stella.papapanagiotou@ di­erkt­press.se

In­för va­let lo­va­de M, L och KD att de lag­li­ga graf­fiti­väg­gar­na skul­le ri­vas. Men nu blir Tenstas graf­fiti­vägg kvar. Graf­fiti­väg­gen vid Elins­borgs boll­plan i Tens­ta in­vig­des i ok­to­ber 2017. Be­slu­tet att byg­ga den fat­ta­des re­dan 2015 och frå­gan har va­rit en het po­ta­tis he­la den gång­na man­dat­pe­ri­o­den.

Den röd­grö­na ma­jo­ri­te­ten har kri­ti­se­rats hårt av al­li­ans­par­ti­er­na, med vice ord­fö­ran­den Ole- Jör­gen Pers­son ( M) i spet­sen, för att graf­fiti­väg­gen byggts.

Så sent som i au­gusti lo­va­de han att väg­gen skul­le ri­vas vid en val­se­ger för Al­li­an­sen.

Även centralt i sta­den har frå­gan va­rit stor och lik­som M gick L och KD till val på att de lag­li­ga väg­gar­na ska ri­vas. Att det nu än­då in­te blir så rap­por­te­ra­de vi om härom­vec­kan.

Den lag­li­ga graf­fiti­väg­gen i Tens­ta blir allt­så kvar.

– Man får ac­cep­te­ra att det är så det ser ut, sä­ger Ole-Jör­gen Pers­son idag.

Han är in­te be­svi­ken på si­na kol­le­gor i stads­hu­set som för­hand­lat i frå­gan, sä­ger han:

– För­ut­sätt­ning­en för mitt löf­te var ju att vi vann. Nu gjor­de vi in­te det men har lyc­kats ska­pa en ma­jo­ri­tet där det finns gott om ut­rym­me för al­la par­ti­er i den att mar­ke­ra sig, bå­de i lo­ka­la och cen­tra­la frå­gor.

En del i över­ens­kom­mel­sen mel­lan de grön­blåa par­ti­er­na är ock­så att sat­sa mer på städ­ning och klot­ter­sa­ne­ring, vil­ket Ole-Jör­gen Pers­son tyc­ker är po­si­tivt.

– Och fram­för allt: det blir inga nya väg­gar, sä­ger han. Stella Papapanagiotou

NYTT. Så här såg graf­fiti­väg­gen i Tens­ta ut strax in­nan in­vig­ning­en i ok­to­ber 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.