Vi för­läng­er vårt po­pu­lä­ra er­bju­dan­de ”Bjud en vän på långlunch” fram till den 16/11

Spånga Tidning - - Hej Spanga -

Vi har än­nu en gång va­rit in­ne och häl­sat på i kö­ket på Ka­ra­mel­lan där det nu job­bas för fullt med jul­pla­ne­ring­en.

Har du fått va­ra le­dig för att vi­la upp dig?

Hej igen, nej vi­la har det va­rit då­ligt med, väd­ret har ju va­rit fort­satt bra och vårt ge­ne­rö­sa er­bju­dan­de om långlunch med kung­lig pro­me­nad, att äta 2 för 1, har sla­git så väl ut att vi fak­tiskt har haft fullt upp här. se­dags­fes­ter i vårt Oran­ge­ri vil­ka har va­rit väl­digt upp­skat­ta­de.

Det lå­ter ro­ligt, men hur går det med Ka­ra­mel­lans jul­bord?

Det bo­kas på rik­tigt myc­ket nu, vill man äta jul­bord här får man fun­de­ra på att bo­ka me­dan vi fort­fa­ran­de har plat­ser kvar. Ka­ra­mel­lans jul­bord kom­mer att bli en här­lig fort­sätt­ning på vår sats­ning att öpp­na upp året runt och det kom­mer att bli myc­ket vac­kert här ute vid Drott­ning­holm när vi klär he­la re­stau­rang­en i julskrud!

gör du den 23.e de­cem­ber?

Ha­ha, jag hand­lar för­mod­li­gen de sista jul­klap­par­na, stä­dar kö­ket och bör­jar fun­de­ra på vil­ka ro­li­ga eve­ne­mang vi ska hit­ta på i ja­nu­a­ri, feb­ru­a­ri och mars.

Kan du av­slö­ja nå­got?

Ja, för­u­tom att vi gör fö­del­se­da­gar, bröl­lop osv. så pra­tar vi nu myc­ket om att ha te­ma­vec­kor/hel­ger. Men vi ska ba­ra gö­ra ro­li­ga sa­ker, det är det vik­ti­gas­te. Det ska va­ra ro­ligt, mer får jag in­te sä­ga..

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.